Objęcie komplementariuszy spółek komandytowo-akcyjnych składkami ZUS

16.08.2022 2022-08-16T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1320/objecie-komplementariuszy-spolek-komandytowo-akcyjnych-skladkami-zus
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Już od dnia 1 stycznia 2023 r. obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym będą podlegać komplementariusze w spółce komandytowo-akcyjnej, ponieważ za sprawą tzw. Polskiego Ładu 2.0 będzie się ich uważało za osoby prowadzące pozarolniczą działalność.

Obowiązek ubezpieczeń (również w ubezpieczeniu zdrowotnym) będzie powstawał od dnia wpisania spółki do KRS albo od dnia nabycia ogółu praw i obowiązków w spółce do dnia wykreślenia spółki z KRS albo zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce (z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności przez spółkę zostanie zawieszone).

Natomiast w przypadku komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjnej, która została wpisana do KRS przed dniem 1 stycznia 2023 r., albo który nabył udziały w spółce przed tym dniem, obowiązek ubezpieczeń powstanie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Po zmianie, która wejdzie w życie z początkiem 2023 roku kod tytułu ubezpieczenia "05 43" (załącznik nr 25 do rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2020 r.) będzie "przeznaczony" dla wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, dla wspólników spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki partnerskiej, akcjonariusza prostej spółki akcyjnej wnoszącego jako wkład świadczenie pracy lub usług oraz dla komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjnej.

Należy również mieć na uwadze, że Polski Ład 2.0 od 1 lipca 2022 r. doprecyzował przepisy dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego osób pełniących funkcje na podstawie powołania. Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2022 r. obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania oraz prokurenci, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym niezależnie od kwalifikacji do źródła przychodu w rozumieniu ustawy o PDOF, z wyłączeniem osób uzyskujących przychody, o których mowa w art. 13 pkt 5 lub 6 tej ustawy, których roczne wynagrodzenie z tego tytułu nie przekracza kwoty 6.000 zł. Przychody, o których mowa w art. 13 pkt 5 i 6 ustawy o PDOF, to przykładowo przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności.

Po zmianie kod "22 50" jest adresowany do osób powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania oraz prokurentów, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy zdrowotnej. Zmiana w tym zakresie weszła w życie z dniem 29 lipca 2022 r. z mocą od 1 lipca 2022 roku.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij