Sprawozdanie finansowe 2021 sporządzamy do końca czerwca 2022 roku

22.06.2022 2022-06-22T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1299/sprawozdanie-finansowe-2021-sporzadzamy-do-konca-czerwca-2022-roku
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Do 30 czerwca 2022 r. należy sporządzić sprawozdanie finansowe jednostek, których rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2021 r.

Wg. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. (znowelizowanego w dniu 7 marca 2022 r.) w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań spółek prawa handlowego, z wyłączeniem jednostek objętych nadzorem nad rynkami finansowymi, spółek cywilnych i osób fizycznych oraz fundacji i stowarzyszeń – jednostki których rok obrotowy jest zgodny z kalendarzowym, a zatem dzień bilansowy przypadał na 31 grudnia 2021 roku, mają obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego w terminie do 30 czerwca 2022 r.

Termin 30 czerwca 2022 roku dotyczy:

 • obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych,
 • obowiązku sporządzenia sprawozdania z działalności (jeżeli ten obowiązek dotyczy jednostki),
 • obowiązku sporządzenia sprawozdania z płatności (jeżeli ten obowiązek dotyczy jednostki),
 • obowiązku sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego.

(analogiczne terminy dotyczą skonsolidowanych sprawozdań finansowych)

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości w skład rocznego sprawozdania finansowego wchodzą:

 • bilans,
 • rachunek zysków i strat,
 •  informacja dodatkowa, obejmująca:
  • wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  • dodatkowe informacje i objaśnienia.

Ponadto sprawozdanie finansowe jednostek określonych w art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości, tj. podlegających corocznemu badaniu, obejmuje ponadto:

 • zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,
 • rachunek przepływów pieniężnych.

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego, których dzień bilansowy przypadał na 31 grudnia 2021 r., powinno nastąpić najpóźniej do dnia 30 września 2022 r. W ciągu 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania będzie należało przekazać sprawozdanie do Krajowego Rejestru Sądowego KRS. Należy pamiętać, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz sporządzające sprawozdania finansowe przekazują te sprawozdania do Szefa KAS w terminie do 1 sierpnia 2022 r.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij