Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne prokurenta

29.04.2022 2022-04-29T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1279/obowiazkowe-ubezpieczenie-zdrowotne-prokurenta
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Wg wyjaśnień Prezesa NFZ w interpretacji indywidualnej z dnia 15 lutego 2022 r. - osoba powołana do pełnienia funkcji prokurenta i pobierająca z tego tytułu wynagrodzenie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Zgodnie z przepisami oraz w/w interpretacją indywidualną prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do CEIDG albo do rejestru przedsiębiorców KRS, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem=m przedsiębiorstwa. Ponadto w przypadku spółki z o.o. powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków zarządu.

Prowadzi to do wniosku, że ustanowienie pełnomocnictwa szczególnego typu, jakim jest prokura, wymaga dokonania czynności prawnej, którą prawodawca wskazał w art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy zdrowotnej (zgoda na powołanie prokurenta, wyrażona w formie uchwały, stanowi podstawę powołania danej osoby do pełnienia roli prokurenta).

W wyjaśnieniach Prezes NFZ dodał, że intencją wprowadzenia od 1 stycznia 2022 r. nowego przepisu, czyli art. 66 ust. 1 pkt 35a do ustawy zdrowotnej, miało na celu objęcie prokurentów obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Zmiana ta zrównała prawa i obowiązki osób podlegających obowiązkowo temu ubezpieczeniu z osobami powołanymi do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie (członkowie zarządu, członkowie Komisji Rewizyjnej, prokurenci czy członkowie komisji egzaminacyjnych).

Należy mieć na uwadze, że projekt z dnia 12 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pdof oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu UD347) zawiera między innymi zmiany, poprzez wskazanie w treści art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy zdrowotnej, że obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegać będą także prokurenci. Zmiany w tym zakresie mają obowiązywać od 1 lipca 2022 r., co powinno ostatecznie rozwiać wątpliwości czy przepis ustalający obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego osób pełniących odpłatnie funkcję na podstawie aktu powołania, tj. art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy zdrowotnej ma zastosowanie również wobec prokurentów.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij