Składka na ubezpieczenie zdrowotne pracownika, którego przychody w 2022 r. są zwolnione z opodatkowania

19.01.2022 2022-01-19T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/1236/skladka-na-ubezpieczenie-zdrowotne-pracownika-ktorego-przychody-w-2022-r-sa-zwolnione-z-opodatkowania
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Jeśli niektórzy pracownicy złożą pracodawcy właściwe oświadczenia, od 1 stycznia 2022 roku ich przychody ze stosunku (pracowników spełniających warunki określone w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o pdof) mogą korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego.

Od 1 stycznia 2022 roku wolne od podatku dochodowego są między innymi przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy uzyskiwane przez pracownika (podatnika), po ukończeniu 60-go roku życia - w przypadku kobiety i 65-go roku życia - w przypadku mężczyzny, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł. Dzieje się tak pod warunkiem, że podatnik podlega z tytułu uzyskania tych przychodów ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy o sus oraz podatnik, mimo nabycia uprawnienia, nie otrzymuje:

  • emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2021 r. poz. 266 z późn. zm.),
  • emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 586 z późn. zm.),
  • emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, … (Dz. U. z 2020 r. poz. 723 z późn. zm.),
  • emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291 z późn. zm.),
  • świadczenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4a ustawy o pdof,
  • uposażenia przysługującego w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072 ze zm.).

Płatnik (pracodawca) przy poborze zaliczki na podatek uwzględnia w/w zwolnienie, jeżeli podatnik złoży płatnikowi sporządzone na piśmie oświadczenie, że spełnia warunki do stosowania tego zwolnienia.

 Natomiast zgodnie z art. 83 ust. 3 pkt 1 ustawy zdrowotnej w nowym brzmieniu (zmiany z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r.), jeżeli podstawę obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi przychód ubezpieczonego wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23c, 46, 148 i 151-154 ustawy o pdof, od którego płatnik nie oblicza zaliczki na ten podatek, składkę na ubezpieczenie zdrowotne płatnik oblicza zgodnie z przepisami art. 79 i 81 ustawy zdrowotnej tzn. na ogólnych zasadach). Dlatego nieobliczanie zaliczki na podatek dochodowy od przychodów pracowników, których przychody są zwolnione z opodatkowania, nie zwalnia pracodawcy z obliczania i pobierania ze środków/wypłaty pracowników składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij