Ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców w 2022 roku

12.01.2022 2022-01-12T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/1233/ubezpieczenie-spoleczne-przedsiebiorcow-w-2022-roku
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. nastąpi zmiana wysokości podstaw wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne ZUS przedsiębiorców.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność stanowi zadeklarowana kwota, z tym że dla osoby opłacającej ZUS na ogólnych zasadach nie może ona być niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych. Kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia przyjmowanego do rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych w 2022 r. wynosi 5.922 zł, dlatego w 2022 r. minimalna miesięczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców opłacających je od 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia wynosi 3.553,20 zł (wyliczenie 5.922 zł × 60%).

Niektórzy przedsiębiorcy (art. 18c ustawy) mogą opłacać niższe składki na ubezpieczenia społeczne ZUS. W 2022 r. prawo do tej preferencji przysługuje przedsiębiorcy, którego roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył kwoty 120.000 zł. Dla takiej osoby minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest uzależniona od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o PDOF, uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym. Ustalona przez takie osoby podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie może przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego na dany rok kalendarzowy i nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku. W 2022 r. nie może ona więc być wyższa od kwoty 3.553,20 zł (wyliczenie 5.922 × 60%) i nie niższa od kwoty 903 zł (wyliczenie 3.010 zł × 30%).

Część przedsiębiorców (art. 18a ustawy) w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności (lub po zakończeniu 6-miesięcznej ulgi na start) mogą opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od niższej podstawy wymiaru. Dla przedsiębiorcy z tej grupy stanowi ją zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. W 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 3.010 zł, dlatego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. dla takiej grupy przedsiębiorców najniższa podstawa wymiaru składek społecznych w każdym miesiącu wynosi 903 zł (wyliczenie 30% z 3.010 zł).

Od 2022 r. zmienił się również termin przekazywania dokumentów rozliczeniowych do ZUS:

  • do 15-go następnego miesiąca - dla płatników składek posiadających osobowość prawną,
  • do 20-go następnego miesiąca - dla wszystkich pozostałych płatników składek (np. opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, przedsiębiorców i innych podmiotów nieposiadających osobowości prawnej zatrudniających innych ubezpieczonych, w tym spółek osobowych).

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij