Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego powołanych członków zarządu

06.01.2022 2022-01-06T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/1230/zgloszenie-do-ubezpieczenia-zdrowotnego-powolanych-czlonkow-zarzadu
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Od 1 stycznia 2022 r. osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania - również członkowie zarządu - które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie, podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Zgłoszenia takich osób do ubezpieczenia zdrowotnego powinien dokonać podmiot wypłacający z tego tytułu wynagrodzenie (np. spółka z o.o.) na druku ZUS ZZA (takie osoby są nim objęte od dnia powołania do dnia odwołania z pełnionej funkcji).  Z kolei ze znowelizowanego Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 2366) wynika, że dla osób powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania właściwym kodem tytułu ubezpieczenia jest 22 50 X X.

Zgłoszenie na druku ZUS ZZA należy przekazać do ZUS w ciągu 7 dni, licząc od następnego dnia po dniu, w którym powstał obowiązek ubezpieczeniowy. Ponieważ takie osoby podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu od dnia 1 stycznia 2022 r., należałoby więc przekazać do ZUS zgłoszenie do dnia 8 stycznia, jednak dzień ten w 2022 r. przypada w sobotę, więc termin na zgłoszenie przesuwa się na poniedziałek 10 stycznia 2022 r.

Ponadto podmiot wypłacający wynagrodzenie na mocy aktu powołania jest zobowiązany do naliczania, pobierania z wynagrodzenia i opłacania do ZUS składki zdrowotnej za takie osoby.  Podstawę do jej naliczenia stanowi kwota odpowiadająca wysokości wynagrodzenia pobieranego z tytułu powołania. Za podstawę wymiaru składki zdrowotnej osoby, która została powołana do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania (z tego tytułu pobiera wynagrodzenie), należy rozumieć również kwotę innych dodatkowych świadczeń (przychodów) uzyskiwanych przez osobę powołaną do pełnienia funkcji (łączną kwotę przychodu uzyskanego z tego tytułu w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Składkę zdrowotną naliczaną osobie pełniącej funkcję na podstawie powołania powinno wykazywać się w raporcie ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 22 50 X X (po nowelizacji przepisów od dnia 1 stycznia 2022 r. raport ZUS RZA został uchylony).

Składce zdrowotnej nie podlega wynagrodzenie wspólnika za powtarzające się świadczenia na rzecz spółki, wypłacane mu na podstawie art. 176 K.s.h., ponieważ należy je zaliczyć do przychodów z innych źródeł określonych w art. 20 ustawy o pdof.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij