Fundusz na cele inwestycyjne w księgach rachunkowych – wyjaśnienia MF

29.12.2021 2021-12-29T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/1226/fundusz-na-cele-inwestycyjne-w-ksiegach-rachunkowych-wyjasnienia-mf
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Ministerstwo Finansów zamieściło na swojej stronie "Objaśnienia podatkowe z dnia 10 grudnia 2021 r. dotyczące zasad rozliczania dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych środków z funduszu na cele inwestycyjne".

Od 1 stycznia 2021 r. do updop (ustawy CIT) wprowadzono szczególne „proinwestycyjne” przepisy, dotyczące możliwości tworzenia przez podatników CIT funduszu na cele inwestycyjne, tj. funduszu przeznaczonego na gromadzenie przez podatnika środków pieniężnych, przeznaczonych na sfinansowanie zakupu lub kosztów wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych wykorzystywanych w prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.

Od 1 stycznia 2021 r. podatnicy CIT mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy dokonywane na ten fundusz z zysku osiągniętego za poprzedni rok (na sfinansowanie wydatków na nabycie fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT - z wyłączeniem samochodów osobowych, środków transportu lotniczego, taboru pływającego oraz innych składników majątku służących głównie celom osobistym udziałowców albo akcjonariuszy lub członków ich rodzin -  oraz na wytworzenie we własnym zakresie tych środków trwałych, ponadto do wydatków na cele inwestycyjne zalicza się opłaty z tytułu umów leasingowych, o których mowa w przepisach art. 3 ust. 4 lub 6 ustawy o rachunkowości - z wyłączeniem umowy leasingu operacyjnego -  dotyczących wyżej wskazanych środków trwałych, w części stanowiącej spłatę wartości początkowej przedmiotu leasingu).

W objaśnieniach MF wskazano między innymi, że jednostki tworzące fundusz na cele inwestycyjne po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego wyodrębniają go w księgach rachunkowych na koncie:

  • kapitał rezerwowy – fundusz na cele inwestycyjne (konto analityczne do konta kapitał rezerwowy.

Ponadto najpóźniej w dniu dokonania ww. odpisu na fundusz równowartość kwoty odpisu powinna być przekazana na specjalnie wyodrębniony w tym celu rachunek bankowy rozliczeniowy albo rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

W sprawozdaniu finansowym, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, jednostka powinna prezentować informacje związane z funduszem na cele inwestycyjne w następujący sposób:

  • w bilansie w pasywach, fundusz na cele inwestycyjne - w pozycji kapitału rezerwowego, jako pozycja uszczegóławiająca w ramach tego kapitału;

(kapitał rezerwowy – fundusz na cele inwestycyjne)

  • w bilansie w aktywach stan środków pieniężnych na specjalnie wyodrębnionym rozliczeniowym rachunku bankowym lub rachunku członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej – w aktywach obrotowych w poz. B.III.1.c. tiret – środki pieniężne w kasie i na rachunkach – zał. nr 1.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij