Najważniejsze zmiany do Ustawy o rachunkowości od 2022 roku

25.11.2021 2021-11-25T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/1214/najwazniejsze-zmiany-do-ustawy-o-rachunkowosci-od-2022-roku
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
W Dz.U. z dnia 23 listopada 2021 r. opublikowano ustawę z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw.

Nowe rozwiązania mają na celu dostosowanie obecnie obowiązujących przepisów w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz rewizji finansowej do aktualnej sytuacji prawnej i gospodarczej oraz do nowych możliwości technologicznych.

 Zmiany w przepisach ustawy o rachunkowości dotyczą przede wszystkim:

  • Zmiany w wprowadzenia możliwości podpisania elektronicznego sprawozdania finansowego przez co najmniej jednego członka zarządu wieloosobowego. W tym przypadku konieczne jednak będzie dodatkowe uzyskanie od pozostałych członków zarządu oświadczenia, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości, lub odmowę złożenia takiego oświadczenia (w przypadku odmowy złożenia oświadczenia zastosowanie znajdzie rozwiązanie analogiczne do obecnie obowiązujących przepisów) czyli konieczność sporządzenia pisemnego uzasadnienia odmowy złożenia takiego oświadczenia; odmowa złożenia oświadczenia będzie traktowana równoznacznie z odmową podpisania sprawozdania, co oznacza również , że będzie musiała zostać uzasadniona. (konsekwencją zmian w zakresie podpisywania sprawozdań finansowych są zmiany dotyczące podpisywania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, sprawozdań z działalności, sprawozdań z działalności grupy kapitałowej, sprawozdania z płatności oraz skonsolidowanego sprawozdania z płatności),
  • wprowadzenia obowiązku sporządzania przez emitentów, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności w formacie XHTML (jednostki niebędące emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, ale sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z MSR, będą zobowiązane sporządzać sprawozdania finansowe oraz sprawozdanie z działalności w formacie XHTML lub w innym formacie przeszukiwalnym; zmiany formatu dotyczą także skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności grupy kapitałowej),
  • umożliwienia wyłączenia z konsolidacji wszystkich jednostek zależnych, których udziały zostały nabyte, zakupione lub pozyskane w innej formie, z wyłącznym ich przeznaczeniem do późniejszej odprzedaży przez alternatywną spółkę inwestycyjną, niezależnie od okresu, na jaki weszła ona w ich posiadanie.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ,czyli z dniem  8 grudnia 2021 r., z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 4, pkt 8 lit. c, pkt 9 i 11 oraz art. 2, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.;

2) art. 1 pkt 10 i art. 3, które wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2022 r

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij