Wezwania Polskiego Funduszu Rozwoju do zawarcia umowy o zarządzanie PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe)

22.11.2021 2021-11-22T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/1213/wezwania-polskiego-funduszu-rozwoju-do-zawarcia-umowy-o-zarzadzanie-ppk-pracownicze-plany-kapitalowe
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Od 18 listopada do dnia 31 grudnia br. Polski Fundusz Rozwoju (PFR) prześle wezwania do podmiotów, które były zobowiązane do zawarcia umowy o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK), natomiast do teraz tego obowiązku nie dopełniły.

Wezwanie otrzymają wszyscy pracodawcy, którzy zadeklarowali składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby zatrudnione, ale nie widnieją w ewidencji PPK, prowadzonej przez PFR. Wypełnienie formularza jest obowiązkowe dla każdego przedsiębiorcy, który go otrzyma, a więc również także w przypadku, jeśli przedsiębiorca jest zwolniony z obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK. W tej sytuacji pracodawcy otrzyma wezwanie do odpowiedniego wyjaśnienia.

Dokument zostanie udostępniony w profilu informacyjnym ZUS (PUE) i będzie zawierał link przekierowujący bezpośrednio do specjalnego formularza. Wypełniając go pracodawca/przedsiębiorca będzie miał możliwość poinformowania PFR o zawarciu umowy o zarządzanie PPK albo poinformowania o przyczynie niezawarcia tej umowy. W sytuacji, gdy pracodawca nie posiada PUE, wezwanie zostanie wysłane do niego pocztą.

Obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK dotyczy podmiotu zatrudniającego, który zatrudnia co najmniej jedną osobę zatrudnioną, w imieniu której jest obowiązany zawrzeć umowę o prowadzenie PPK (art. 7 ust. 1 ustawy o PPK). Ze stosowania ustawy o PPK zwolniony jest jednak mikroprzedsiębiorca, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą mu deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK (art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy o PPK).

Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Proszę pamiętać, że zwolnienie to nie ma charakteru definitywnego. Program trzeba będzie wdrożyć, jeśli przedsiębiorca przestanie spełniać kryteria dla uznania go za mikroprzedsiębiorcę (wyżej wymienione), a także gdy pracownik zmieni zdanie i zechce przystąpić do PPK. Należy mieć na uwadze, że pracownik może to uczynić w dowolnym momencie.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij