Ubezpieczenie zdrowotne w 2022 roku w JDG

19.11.2021 2021-11-19T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/1212/ubezpieczenie-zdrowotne-w-2022-roku-w-jdg
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Od 01 stycznia 2022 roku istotnie zmieni się sposób ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla osób prowadzących pozarolniczą działalność. Wysokość podstawy dla tego ubezpieczenia będzie ustalana w wielu przypadkach w oparciu o rzeczywisty dochód z prowadzonej działalności. W tym przypadku zostanie wprowadzony rok składkowy dla tego ubezpieczenia obowiązujący od 1 lutego danego roku do 31 stycznia następnego roku. Natomiast po zakończeniu roku składkowego przedsiębiorca będzie musiał dokonać rocznego rozliczenia składki zdrowotnej.

Dla przedsiębiorców opłacających podatek dochodowy w formie karty podatkowej:

 • podstawę wymiaru składki zdrowotnej będzie stanowiła kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku (min. wynagrodzenie w 2022 r. to kwota 3.010 zł).

Dla przedsiębiorców opłacających podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych:

 • podstawę wymiaru składki zdrowotnej będzie stanowiła kwota odpowiadająca 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku - jeżeli firmowe przychody osiągnięte od początku roku kalendarzowego nie przekroczą kwoty 60.000 zł,
 • podstawę wymiaru składki zdrowotnej będzie stanowiła kwota 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli firmowe przychody osiągnięte od początku roku kalendarzowego przekroczą 60.000 zł i nie przekroczą 300.000 zł,
 • podstawę wymiaru składki zdrowotnej będzie stanowiła kwota 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli firmowe przychody osiągnięte od początku roku kalendarzowego będą wyższe niż 300.000 zł.

W tym przypadku po zakończeniu roku składkowego nastąpi roczne rozliczenie składki zdrowotnej.

 

Z kolei osoby prowadzące pozarolniczą działalność, które opłacają podatek:

 • według skali podatkowej,
 • podatek liniowy,
 • IP BOX

w trakcie roku będą opłacały składkę zdrowotną od dochodu ustalanego narastająco jako różnica między przychodem a kosztami uzyskania przychodów, pomniejszonego o kwotę opłaconych w danym roku składek społecznych (o ile nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów). Potem tak ustalony dochód będzie pomniejszany o sumę dochodów ustalonych za poprzednie miesiące oraz o różnicę między sumą składek społecznych, zapłaconych od początku roku, a sumą składek odliczonych w poprzednich miesiącach.

Poza tym miesięczna podstawa wymiaru składki zdrowotnej nie będzie mogła być niższa niż minimalne wynagrodzenie obowiązujące w dniu 1 stycznia danego roku (w 2022 r. to kwota 3.010 zł).

 

Pozostałe osoby prowadzące działalność a także osoby współpracujące z przedsiębiorcami w 2022 roku będą opłacały składkę zdrowotną od kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku (75% tego wynagrodzenia).

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne nie zmieni się i nadal będzie wynosiła 9%, wyjątek stanowi składka dla osób prowadzących pozarolniczą działalność i opłacających podatek liniowy – w ich przypadku składka zdrowotna będzie wynosiła 4,9%, jednak nie mniej niż kwota odpowiadająca 9%:

 • minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia roku składkowego – w przypadku składki obliczanej od miesięcznej podstawy wymiaru lub
 • iloczynu liczby miesięcy w roku składkowym i minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu tego roku składkowego – w razie składki obliczanej od rocznej podstawy wymiaru.

 

Pozostałe istotne zmiany od 2022 r. w opłacaniu składek ZUS to:

 • brak możliwości odliczania od podatku składki zdrowotnej,
 • zmiana terminów rozliczania i opłacania składek do ZUS:
  • do 15go dnia następnego miesiąca - płatnicy składek posiadający osobowość prawną,
  • do 20go dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy składek (przedsiębiorcy niezależnie od tego, czy opłacają składki tylko za siebie, czy również za inne osoby),
 • objęcie składką zdrowotną wynagrodzeń osób pełniących funkcję na podstawie powołania (np. członków zarządu).

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij