Uproszczenia księgowe i sprawozdawcze przy prowadzeniu ksiąg Prostej Spółki Akcyjnej

15.11.2021 2021-11-15T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/1211/uproszczenia-ksiegowe-i-sprawozdawcze-przy-prowadzeniu-ksiag-prostej-spolki-akcyjnej
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Uproszczenia księgowe i sprawozdawcze przy prowadzeniu ksiąg Prostej Spółki Akcyjnej

Z możliwości zastosowania uproszczeń (dla jednostek małych) mogą skorzystać P.S.A., które za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

 • 500.000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
 • 000.000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
 • 50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

Proste spółki akcyjne (P.S.A.) nieprzekraczające wielkości granicznych określonych w ustawie o rachunkowości, mogą przyjąć bardzo ważne uproszczenia księgowe polegające na:

 • klasyfikowaniu umów leasingu finansowego według kryteriów określonych przepisami prawa podatkowego,
 • zaniechaniu ustalania rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
 • niestosowaniu rozporządzenia o instrumentach finansowych,
 • uwzględnianiu kosztów stałych przy wycenie zapasu produktów, niezależnie od poziomu wykorzystania zdolności produkcyjnych.

 Uproszczenia księgowe należy dla ich ważności zapisać w polityce rachunkowości danej jednostki.

Ponadto jednostka mikro i mała (w tym P.S.A.), po podjęciu stosownej decyzji przez organ zatwierdzający, może:

 • sporządzać bilans, rachunek zysków i strat oraz uproszczoną informację dodatkową według załącznika nr 4 (jednostka mikro),
 • sporządzać bilans, rachunek zysków i strat oraz uproszczoną informację dodatkową według załącznika nr 5 (jednostka mała).
 • odstąpić od sporządzania zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym i rachunku przepływów pieniężnych,
 • odstąpić od sporządzania sprawozdania z działalności (jeżeli ciąży na niej taki obowiązek), pod warunkiem, że w informacji dodatkowej przedstawi informacje dotyczące nabycia udziałów/akcji własnych.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij