Prosta spółka akcyjna – zmiany w Ustawie o rachunkowości

15.10.2021 2021-10-15T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1201/prosta-spolka-akcyjna-zmiany-w-ustawie-o-rachunkowosci
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Z dniem 1 lipca 2021 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła zmiany w przepisach, w tym w ustawie o rachunkowości.

Prosta spółka akcyjna jest spółką kapitałową i jak każda spółka kapitałowa, jest ona zobowiązana do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości, w tym do prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań finansowych oraz do opracowania tzw. polityki rachunkowości.

 Zmiany w przepisach ustawy o rachunkowości związane z możliwością tworzenia P.S.A:

 • w art. 28 w ust. 1 - po pkt 9a dodano pkt 9b w brzmieniu:

"kapitał akcyjny prostej spółki akcyjnej - w wysokości wpisanej w rejestrze sądowym;"

 • w art. 28 w ust. 1 - pkt 10 otrzymał brzmienie:

"kapitały (fundusze) własne, z wyjątkiem udziałów (akcji) własnych i kapitału akcyjnego w prostej spółce akcyjnej, oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej."

 • w art. 36 po ust. 2a - dodano ust. 2aa w brzmieniu:

"Kapitał akcyjny prostej spółki akcyjnej wykazuje się w wysokości wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane lecz niewniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału."

 • w art. 36 w ust. 3 - pkt 3 otrzymał brzmienie:

"w spółkach akcyjnych oraz prostych spółkach akcyjnych - o należne wkłady na poczet kapitału, o ile nie wezwano zainteresowanych do ich wniesienia, oraz o akcje własne."

 • w art. 36a po ust. 2 - dodano ust. 2a w brzmieniu:

"W przypadku prostej spółki akcyjnej przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio."

 • w art. 44c po ust. 2 - dodano ust. 2a w brzmieniu:

"W przypadku prostej spółki akcyjnej przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio."

 • w art. 66 w ust. - 10 pkt 1 otrzymał brzmienie:

"akcjonariuszom, którzy posiadają co najmniej 5% praw głosów lub co najmniej 5% kapitału zakładowego w badanej jednostce, a w przypadku prostej spółki akcyjnej - co najmniej 5% praw głosów lub co najmniej 5% kapitału akcyjnego;"

 • 68 - otrzymał brzmienie:

"Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, spółki akcyjne, proste spółki akcyjne oraz spółdzielnie są obowiązane do udostępnienia wspólnikom, akcjonariuszom lub członkom rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności jednostki, a jeżeli sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania – także sprawozdania z badania - najpóźniej na 15 dni przed zgromadzeniem wspólników, walnym zgromadzeniem akcjonariuszy lub walnym zgromadzeniem członków albo przedstawicieli członków spółdzielni.

Spółka akcyjna oraz prosta spółka akcyjna udostępnia ponadto akcjonariuszom sprawozdanie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej albo organu administrującego."

 

Nastąpiły również zmiany w załączniku nr 1 do ustawy, w części "Dodatkowe informacje i objaśnienia"

 • w ust. 1 w pkt 18 kropkę zastąpiono średnikiem i dodano pkt 19 w brzmieniu:

"liczbę akcji obejmowanych przez akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej w zamian za wkłady niepieniężne, których przedmiotem jest prawo niezbywalne lub świadczenie pracy lub usług."

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij