Nowa ulga podatkowa „dla klasy średniej” PIT – rządowy program Polski Ład

03.09.2021 2021-09-03T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1182/nowa-ulga-podatkowa-dla-klasy-sredniejpit-rzadowy-program-polski-lad
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji legislacja.rcl.gov.pl w zakładce Rządowy proces legislacyjny (numer wykazu prac UD260) opublikowano projekt z dnia 26 lipca 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. W/w projekt przewiduje wprowadzenie wielu zmian m.in. w ustawie podatkowej o PIT/CIT np. wprowadzenie nowej ulgi podatkowej „dla klasy średniej” w podatku PIT.

Adresatami „ulgi podatkowej dla klasy średniej” mają być podatnicy zatrudniani na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy. Ulga ma polegać na odliczeniu od dochodu pewnej kwoty, której wysokość uzależniona będzie od poziomu rocznych przychodów. Przy czym należy dodać, że nie chodzi tu o każdy rodzaj przychodów, a wyłącznie o przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 updof, czyli podlegające opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej.

Prawo do ulgi będą mieli wymienieni podatnicy, którzy równocześnie w roku podatkowym uzyskają przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych w wysokości mieszczącej się w przedziale od 68.412 zł do 133.692 zł (tj. miesięcznie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek w wysokości od 5.701 zł do 11.141 zł). Ponadto w kwocie tych przychodów nie będą uwzględniane przychody, do których mają zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodów określone w art. 22 ust. 9 pkt 3 updof. Wysokość ulgi będzie ustalana w ciągu roku przez płatnika według dwóch odrębnych wzorów.

Płatnik pomniejszy miesięczny dochód ustalony zgodnie z art. 32 ust. 2 updof, w wysokości obliczonej według wzoru:

1) (A x 0,06684549 - 381,00 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 5.701 zł i nieprzekraczającego kwoty 8.549 zł, albo

2) (A x (- 0,07346090) + 818,48 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 8.549 zł i nieprzekraczającego kwoty 11.141 zł

- gdzie A oznacza uzyskane w ciągu miesiąca przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, które podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 27 updof, z wyłączeniem przychodów, do których mają zastosowanie koszty uzyskania przychodów, o których mowa art. 22 ust. 9 pkt 3 updof.

Za rok podatkowy ulgę tę będzie się obliczać według jednego z dwóch wzorów:

1) (A x 0,06684549 - 4.572,00 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 68.412 zł i nieprzekraczającego kwoty 102.588 zł, albo

2) (A x (- 0,07346090) + 9.821,75 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 102.588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133.692 zł

- gdzie A oznacza uzyskane przez podatnika w roku podatkowym przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, które podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 27 updof, z wyłączeniem przychodów, do których mają zastosowanie koszty uzyskania przychodów, o których mowa art. 22 ust. 9 pkt 3 updof.

Możliwość stosowania takiej ulgi będą mieli również podatnicy, którzy uzyskują przychody ze stosunku pracy z zagranicy i na podstawie art. 44 ust. 1a pkt 1 updof są obowiązani samodzielnie wpłacać w ciągu roku zaliczki na podatek.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij