Prosta spółka akcyjna – akcje PSA

09.07.2021 2021-07-09T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1160/prosta-spolka-akcyjna-akcje-psa
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Proste spółki akcyjne można zakładać już od 1 lipca 2021 r. PSA jest spółką kapitałową.
W PSA występuje kapitał akcyjny wyrażony w złotych o minimalnej wartości 1 zł. Wysokość kapitału akcyjnego nie jest określana w umowie spółki (do zmian wysokości tego kapitału nie mają zastosowania przepisy o zmianie umowy spółki). Kapitał akcyjny stanowi kapitał podstawowy spółki w rozumieniu ustawy o rachunkowości – w księgach należy go wykazywać w wysokości wpisanej w KRS. Na kapitał akcyjny mogą być przeznaczane zarówno wniesione wkłady pieniężne jak i niepieniężne (aporty).

Kapitał akcyjny PSA nie jest powiązany z akcjami, akcje nie posiadają wartości nominalnej i nie stanowią części kapitału akcyjnego, są niepodzielne i nie mają formy dokumentu. Akcje PSA muszą być zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy. Rejestr ten może prowadzić podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych lub notariusz. W przypadku akcjonariusza PSA udział w kapitale spółki należy określać poprzez stosunek liczby akcji przysługujących mu do liczby wszystkich akcji wyemitowanych w tej spółce. Akcjonariusze PSA nie odpowiadają za zobowiązania spółki.

W PSA trzeba odróżnić wkłady wnoszone przez akcjonariuszy z przeznaczeniem na kapitał akcyjny od tych wnoszonych na pokrycie akcji. Akcje obejmowane są po cenie emisyjnej w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne. Wkładem niepieniężnym na pokrycie akcji może być każdy wkład mający wartość majątkową, w szczególności świadczenie pracy lub usług. W tym przypadku w umowie spółki musi być określony rodzaj i czas świadczenia pracy lub usług. Ponadto akcjonariusz PSA wnoszący do spółki wkład, którego przedmiotem jest świadczenie pracy lub usług na gruncie ubezpieczeń społecznych, jest uważany za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność. Taka osoba powinna być objęta obowiązkowymi ubezpieczeniami, m.in. społecznymi od dnia rozpoczęcia świadczenia pracy lub usług w zamian za akcje obejmowane w prostej spółce akcyjnej do dnia zakończenia świadczenia tej pracy lub usług.

Wkłady powinny być wniesione do spółki w ciągu 3 lat od wpisu spółki do KRS w określonych terminach, przy czym do zgłoszenia spółki załączyć trzeba oświadczenia wszystkich członków zarządu (dyrektorów), po pierwsze o wysokości kapitału akcyjnego, ustalonej na podstawie sumy wartości wniesionych wkładów, przeznaczonych na kapitał akcyjny, po drugie, że wkłady na pokrycie akcji zostały wniesione w części przewidzianej w umowie spółki.

Kapitał akcyjny poza wkładami wnoszonymi z przeznaczeniem na ten kapitał jest zasilany m.in. także obowiązkowymi odpisami z zysku na pokrycie strat, czyli pełni jednocześnie funkcję kapitału zapasowego. Zmniejszać go mogą przykładowo wypłaty tytułem dywidendy na rzecz akcjonariuszy. Akcjonariusz ma prawo do udziału w zysku oraz prawo do wypłaty z kapitału akcyjnego w kwocie wynikającej z rocznego sprawozdania finansowego, która została przeznaczona do wypłaty w uchwale akcjonariuszy.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij