Rozpoznanie przychodu z usługi budowlanej

09.06.2021 2021-06-09T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1148/rozpoznanie-przychodu-z-uslugi-budowlanej
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Zasadniczo w księgach rachunkowych przychód ze sprzedaży przyporządkowuje się do okresu, którego ten przychód dotyczy. Przychód ze sprzedaży usług (w tym również budowlanych) powstaje w momencie ich wykonania. W przypadku usług budowlanych moment wykonania usługi określa się na podstawie dokumentów potwierdzających ich przyjęcie i wykonanie, może to być przykładowo protokół zdawczo-odbiorczy.
Ujmując przychody bilansowe w danym roku obrotowym należy kierować się nadrzędnymi zasadami rachunkowości, a w tym przypadku głównie zasadą memoriału i zasadą współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów.

Zasada memoriału wskazuje, że w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Z kolei dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zalicza się koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione. Ponadto zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. W praktyce, ustalając moment powstania przychodów dla celów bilansowych, firmy kierują się głównie przepisami podatkowymi.

W świetle przepisów podatkowych (PIT/CIT), za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. W myśl ogólnej zasady ustalania momentu uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej za datę powstania przychodu uznaje się:
•    dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi,
•    nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności.


W przypadku usług budowlanych zasadniczo przyjmuje się, że do wykonania usługi doszło w dacie odbioru technicznego robót budowlanych, potwierdzanego - protokołem zdawczo-odbiorczym (także wtedy gdy usługi są wykonywane etapami). W tej dacie również powstaje przychód podatkowy z tytułu wykonanej usługi (o ile wcześniej nie została wystawiona faktura i nie została uregulowana należność).

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij