Leasing finansowy w walucie obcej a podatek dochodowy

02.06.2021 2021-06-02T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1144/leasing-finansowy-w-walucie-obcej-a-podatek-dochodowy
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Generalnie dla celów podatku dochodowego (CIT/PIT) koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. Przy czym za koszt poniesiony uważa się w tym przypadku koszt wynikający z otrzymanej faktury, rachunku albo innego dowodu w przypadku braku faktury lub rachunku.
Jak wspomniano wcześniej dla celów podatku dochodowego koszty w walucie obcej przelicza się na złote według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury. Ponadto przy rozliczeniu zobowiązania wyrażonego w walucie obcej konieczne jest również ustalenie różnic kursowych.

Różnice kursowe dla celów podatkowych ustala się na podstawie jednej z metod:
•    przepisów ustaw podatkowych CIT lub PIT, albo
•    przepisów o rachunkowości (z bardzo istotnym warunkiem, że w okresie nie krótszym niż trzy lata podatkowe, licząc od początku roku podatkowego, w którym została przyjęta ta metoda, sporządzane przez podatników sprawozdania finansowe będą badane przez firmy audytorskie).

Należy mieć na uwadze, że dla celów podatku dochodowego różnice kursowe odnoszą się tylko do kwot netto kosztu lub przychodu, natomiast przy ustalaniu różnic kursowych dla celów ustawy o rachunkowości uwzględniamy kwoty brutto, a więc łącznie z VAT. Podatek VAT nie jest przychodem należnym ani kosztem uzyskania przychodów, stąd różnice kursowe od kwoty VAT nie mogą być różnicami podatkowymi.

Wyjątek od powyższej zasady wystąpi w przypadku podmiotów, które ustalają różnice kursowe na podstawie przepisów o rachunkowości. W takiej sytuacji kosztem bądź przychodem będą różnice kursowe naliczone od całości tj. brutto zobowiązania lub należności (łącznie z VAT). Dlatego różnice kursowe ustalone dla celów rachunkowych będą również rozliczane w przychody i koszty podatkowe.

Ponadto należy wspomnieć, że dla celów bilansowych rozchód waluty obcej z rachunku walutowego, w związku z zapłatą za fakturę, można wyceniać po kursie historycznym (nie powstają wówczas różnice kursowe od własnych środków pieniężnych) lub po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego rozchód waluty (generalnie powstają różnice kursowe od własnych środków pieniężnych).

Jeżeli jednostka rozlicza różnice kursowe metodą podatkową, to dla uniknięcia rozliczania różnic między przepisami ustaw o podatku dochodowym a ustawą o rachunkowości wskazana jest wycena bilansowa po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego rozchód waluty.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij