Leasing finansowy w walucie obcej a podatek VAT

31.05.2021 2021-05-31T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1143/leasing-finansowy-w-walucie-obcej-a-podatek-vat
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
W przypadku gdy polski podatnik wystawia polskiemu kontrahentowi fakturę w walucie obcej kwotę VAT wykazuje w złotych przy zastosowaniu zasad przeliczania na złote przyjętych dla przeliczania kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania (przepis art. 106e ust. 11 ustawy o VAT).
Zasady przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych na złote na potrzeby rozliczania VAT określone zostały w art. 31a ust. 1 i 2 ustawy o VAT.

Przepis ten stanowi, że w przypadku, gdy:
•    kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej - przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego lub ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego,
•    podatnik wystawia fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego, a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone na tej fakturze w walucie obcej - przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury lub ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.

Zasadniczo obowiązek podatkowy w VAT powstaje zasadniczo z chwilą dokonania dostawy lub wykonania usługi, natomiast jeżeli przed tym dniem podatnik otrzyma całość lub część zapłaty (przedpłatę, zaliczkę), to obowiązek podatkowy powstaje u niego z chwilą otrzymania zapłaty, w odniesieniu do otrzymanej kwoty (art. 19a ust. 1 i 8 ustawy o VAT).

Należy mieć na uwadze, że od 1 stycznia 2021 r. wprowadzono przepisy, na podstawie których na potrzeby rozliczania podatku VAT, kwoty wyrażone w walutach obcych można dobrowolnie przeliczać na złote, zgodnie z zasadami przeliczania przychodu określonego w walucie obcej wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym, obowiązującymi na potrzeby rozliczania danej transakcji (art. 31a ust. 2a-2d ustawy o VAT). Nabywca towarów lub usług nie dokonuje przeliczeń kwoty podatku VAT, ponieważ sprzedawca krajowy ma obowiązek wykazać VAT w złotych, natomiast przelicza wartość netto faktury. Natomiast w sytuacji, gdy zgodnie z warunkami umowy zapłata faktury nastąpi w całości w walucie obcej powstają różnice kursowe nie tylko od wartości netto, ale także od kwoty VAT, które dla celów bilansowych odnosi się na przychody lub koszty finansowe.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij