Leasing finansowy w walucie obcej dla celów bilansowych

28.05.2021 2021-05-28T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1142/leasing-finansowy-w-walucie-obcej-dla-celow-bilansowych
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Przepisy ustawy o rachunkowości nie określają szczegółowych metod ewidencji oraz zasad rozliczania leasingu finansowego. Zasady rozliczania umów leasingu (również w walutach obcych) zawiera Krajowy Standard Rachunkowości nr 5 "Leasing, najem i dzierżawa" (KSR nr 5). Należy przy tym mieć na uwadze, że w sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy o rachunkowości, jednostki przyjmując zasady (politykę) rachunkowości mogą (nie muszą) stosować krajowe standardy rachunkowości.
Według Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5, jeżeli umowa leasingu przewiduje, że rozrachunki z jej tytułu lub rozrachunki i zapłata nastąpią w walucie obcej, to korzystający wycenia w złotych:
•    przyjęte w leasing finansowy składniki aktywów oraz zobowiązanie z tego tytułu, wyrażone w walucie obcej, przy zastosowaniu ogłoszonego przez NBP średniego kursu przewidzianej w umowie waluty na dzień poprzedzający moment rozpoczęcia okresu leasingu,
•    wyrażone w walucie obcej zobowiązanie z tytułu opłaty leasingowej przy zastosowaniu ogłoszonego przez NBP średniego kursu przewidzianej w umowie waluty na dzień poprzedzający datę odpowiedniej faktury.

Jak już wspomniano wartość początkowa wykazana w ewidencji środków trwałych ustalona jest po kursie średnim NBP na dzień poprzedzający moment rozpoczęcia okresu leasingu. W związku z tym wycena poszczególnych rat leasingowych przeliczonych na złote po kursie bieżącym będzie powodować, że część kapitałowa tej raty będzie wyższa lub niższa od wartości stanowiącej spłatę wartości początkowej. W takiej sytuacji różnice kwot (różnice kursowe) wynikające z zastosowania innych kursów walut należy odnieść na konto przychodów lub kosztów finansowych.

Na rozliczenie całej umowy leasingu finansowego mają również wpływ różnice kursowe powstające na koncie rozrachunkowym z tytułu bieżących płatności rat leasingowych. Dlatego jeżeli zapłata zobowiązania z tytułu opłaty leasingowej następuje w myśl umowy w walucie obcej, to jednostka (korzystający) wycenia ją w złotych po kursie:
•    faktycznie zastosowanym
        - gdy zapłata nie następuje z rachunku walutowego,
•    średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego dzień zapłaty lub historycznym
        - gdy spłata nastąpiła z rachunku walutowego - (czyli po kursie jakim wyceniono waluty obce w momencie ich wpływu na rachunek walutowy. Zastosowaniu konkretnej metody wyceny rozchodu należy określić w przyjętych przez jednostkę zasadach, tj. polityce rachunkowości).

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij