Planowane zmiany w ubezpieczeniach ZUS

27.05.2021 2021-05-27T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1141/planowane-zmiany-w-ubezpieczeniach-zus
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Projekt przepisów o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, który wpłynął do Sejmu w dniu 12 maja 2021 r. zakłada wprowadzenie kilku istotnych zmian.
Zmiany w przepisach mają między innymi ujednolicić zasady objęcia ubezpieczeniami wspólników jednoosobowych spółek z o.o. oraz wspólników spółki jawnej, spółki partnerskiej i komandytowej.
Po zmianach w przypadku wspólników jednoosobowych spółek z o.o. obowiązek ubezpieczeń społecznych powstanie od dnia wpisania spółki do KRS albo od dnia nabycia udziałów w spółce, natomiast ustanie z dniem wykreślenia spółki z KRS albo zbycia wszystkich udziałów w spółce (z wyłączeniem okresu zawieszenia działalności spółki). Z kolei w przypadku wspólników spółki jawnej, spółki partnerskiej lub komandytowej obowiązek ubezpieczeń społecznych będzie istnieć od dnia wpisania spółki do KRS albo od dnia nabycia ogółu praw i obowiązków w spółce do dnia wykreślenia spółki z KRS albo zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce (z wyłączeniem okresu zawieszenia działalności spółki).

Projekt ustawy zawiera również uproszczenia zasad podlegania dobrowolnym ubezpieczeniom i zgłaszanie do dobrowolnego ubezpieczenia po przerwie w prowadzeniu działalności.
Podleganie dobrowolnym ubezpieczeniom (emerytalnemu, rentowym, chorobowemu) zgodnie z nowymi przepisami następować będzie od dnia wskazanego na ZUS ZUA do dnia wskazanego na ZUS ZWUA. Objęcie lub ustanie ubezpieczenia dobrowolnego będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż odpowiednio zgłoszenie (wyrejestrowanie) zostanie złożone w ZUS. W okresie od dnia przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego do dnia złożenia wniosku o wyrejestrowanie z tych ubezpieczeń składki na to ubezpieczenie będą należne i dochodzone przymusowo. Ubezpieczeniu będziemy podlegać nawet w przypadku opłacenia składki po terminie lub nieopłacenia jej wcale, co doprowadzi do możliwości ubiegania się o świadczenia z ubezpieczenia chorobowego także w przypadku opłacenia składek po terminie.

Zmiany dotyczą także umarzania należności z tytułu składek, nienaliczania odsetek z tytułu składek z przyczyn leżących po stronie ZUS i wydawania zaświadczeń o niezaleganiu spadkobiercom.
Propozycja zmiany przepisów w zakresie umarzania należności z tytułu składek obejmuje dodanie przesłanki całkowitej nieściągalności warunkującej umorzenie należności na ubezpieczenia społeczne wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, w razie ogłoszenia upadłości (przez te osoby).

Przepisy zawierają również ograniczenia przekazywania korekt dokumentów ubezpieczeniowych.
Zmiana ma to służyć stabilizacji stanów kont płatników składek i ubezpieczonych poprzez uniemożliwienie składania pierwszorazowych deklaracji rozliczeniowych oraz korygowania deklaracji rozliczeniowych po upływie 5 lat, licząc od dnia, w którym należności z tytułu składek stały się wymagalne.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij