Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w zakładowym planie kont jednostki

07.05.2021 2021-05-07T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1132/pracownicze-plany-kapitalowe-ppkw-zakladowym-planie-kont-jednostki
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Zasady gromadzenia środków w pracowniczych planach kapitałowych, zawierania umów o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie PPK, finansowania i dokonywania wpłat do PPK reguluje ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
Wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) może spowodować konieczność aktualizacji zakładowego planu kont oraz wprowadzenia lub dostosowania do nowych przepisów pojedynczych kont księgowych. Wpłaty dokonywane do PPK są finansowane z własnych środków przez podmiot zatrudniający, a także przez uczestnika PPK. Wpłata podstawowa przez podmiot zatrudniający wynosi 1,5% wynagrodzenia, a wpłata podstawowa przez uczestnika PPK wynosi 2% wynagrodzenia.

Wpłaty do PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zalicza się do kosztów pracowniczych.
Ewidencja księgowa wpłat do PPK w części finansowanej przez pracodawcę może wyglądać następująco:
- Wn konto 40-5 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia" (w analityce: wpłata do PPK),
- Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: rozrachunki z instytucją prowadzącą PPK).

Wpłaty finansowane przez uczestnika PPK są pobierane z jego wynagrodzenia.
Ewidencja księgowa wpłaty dokonywanej ze środków uczestnika PPK może wyglądać następująco:
- Wn konto 23-0 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń", (w analityce: uczestnik PPK),
- Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: rozrachunki z instytucją prowadzącą PPK).

Pracodawca jest zobowiązany do obliczenia i dokonania wpłat do wybranej instytucji finansowej w części finansowanej z własnych środków, jak i pobranych z wynagrodzenia uczestnika PPK.
Ewidencja księgowa wpłat do instytucji prowadzącej PPK może wyglądać następująco:
- Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: rozrachunki z instytucją prowadząca PPK),
- Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący"(w analityce: konkretny rachunek bankowy jednostki).

Należy mieć również na uwadze, że jednostka sporządzająca rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym według załącznika nr 1 i nr 5 do ustawy o rachunkowości, w pozycji "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia" wyodrębnia świadczenia emerytalne. W zakresie tych świadczeń uwzględnia się również składki na PPK pokrywane ze środków pracodawcy, ujęte na koncie 40-5 5 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia".

Natomiast jednostka sporządzająca rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym według załącznika nr 1 informacje o świadczeniach emerytalnych prezentuje w drugiej części informacji dodatkowej - dodatkowych informacjach i objaśnieniach do sprawozdania finansowego.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij