SPRAWDŹ SIĘ Z NAMI! - AKTYWA CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

19.04.2021 2021-04-19T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1125/sprawdz-sie-z-namiaktywa-charakterystyka-ogolna
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Rachunkowość to pasjonujące zajęcie. Jeżeli jesteś praktykiem lub miłośnikiem tego zawodu sprawdź się z nami rozwiązując ten krótki test. Klucz odpowiedzi pozwala na ocenę swoich umiejętności a przedstawiony tekst wyjaśnia, które odpowiedzi mają być uznane za prawidłowe. Jeżeli taka forma sprawdzenia samego siebie a zarazem nauki spodobała się, prosimy o krótką opinię na naszą skrzynkę warszawa@frr.pl bo wtedy będziemy tworzyć takie testy z innych obszarów i regularnie umieszczać je na naszej stronie w aktualnościach. Miłej zabawy i nauki!
1.    W myśl ustawy o rachunkowości aktywa to:
        a)    posiadane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie ustalonej wartości
        b)    kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie ustalonej wartości
        c)    zakupione przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie ustalonej wartości
        d)    dzierżawione przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie ustalonej wartości

2.    Podstawowym kryterium grupowania aktywów jest:
        a)    istotność
        b)    wartość
        c)    płynność
        d)    kontrola

3.    Z punktu widzenia spieniężenia (płynności) aktywa dzieli się na:
        a)    trwałe i obrotowe
        b)    trwałe i nietrwałe
        c)    finansowe i niefinansowe
        d)    obrotowe i własne

4.    W aktywach jednostki wyróżniamy:
        a)    jedną główną grupę
        b)    dwie główne grupy
        c)    trzy główne grupy
        d)    cztery główne grupy

5.    Aktywa trwałe są zaangażowane w jednostce na czas dłuższy niż:
        a)    6 miesięcy
        b)    12 miesięcy
        c)    18 miesięcy
        d)    24 miesięcy

6.    Aktywa trwałe to:
        a)    inwestycje ogółem
        b)    zapasy
        c)    wartości niematerialne i prawne
        d)    krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

7.    Aktywa obrotowe to:
        a)    wartości niematerialne i prawne
        b)    rozliczenia międzyokresowe ogółem
        c)    rzeczowe aktywa trwałe
        d)    inwestycje krótkoterminowe

8.    Do aktywów obrotowych zaliczamy ogół:
        a)    należności z tytułu dostaw i usług
        b)    należności
        c)    inwestycji
        d)    rozliczeń międzyokresowych

9.    Należne wpłaty na kapitał podstawowy to:
        a)    zadeklarowane i wniesione wpłaty
        b)    niezadeklarowane i niewniesione wpłaty
        c)    zadeklarowane i niewniesione wpłaty
        d)    niezadeklarowane i wniesione wpłaty

10.    Udziały (akcje) własne to:
        a)    udziały lub akcje jednostek pozostałych
        b)    udziały lub akcje jednostki dominującej posiadane przez jednostkę zależną
        c)    udziały lub akcje jednostek pozostałych przeznaczone do szybkiego zbycia
        d)    udziały lub akcje zaliczone do majątku trwałego jednostki

ODPOWIEDZI ZNAJDUJĄ SIĘ NA KOŃCU ARTYKUŁU

_______________
AKTYWA
Przez aktywa (art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy o rachunkowości) rozumie się kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.

Ustawa o rachunkowości nie zawiera wymogu, aby zasoby majątkowe zaliczane do aktywów stanowiły własność lub współwłasność jednostki, wystarczy, że są przez nią po prostu kontrolowane. Kontrola w znaczeniu ustawy oznacza, że jednostka jest uprawniona do uzyskiwania przyszłych korzyści ekonomicznych, powstających za przyczyną danego składnika aktywów i jednostka jest w stanie ograniczyć dostęp do tych korzyści osobom trzecim. Typowa zdolność do kontrolowania przyszłych korzyści wynika z tytułu prawnego, jakim jest akt własności, ale kontrolowane mogą być również aktywa niestanowiące wprost własności jednostki (np. leasing).

Natomiast przez korzyści ekonomiczne uzyskane z aktywów jednostki można rozumieć, co najmniej zwrot wartości, po której aktywa figurują w księgach. Jednostka dzięki ich zużyciu może czerpać takie korzyści z posiadanych aktywów jednorazowo lub stopniowo, oddaniu ich w najem lub dzierżawę, uzyskaniu od nich odsetek itp.

Podstawowym kryterium grupowania aktywów jest ich płynność, która określa stopień łatwości (szybkości) zamiany danego aktywu na pieniądze w toku typowej działalności przedsiębiorstwa.

Z punktu widzenia możliwości ich upłynnienia/spieniężenia, aktywa dzieli się na:
•    aktywa trwałe - aktywa trwale zaangażowane w jednostce dłużej niż rok,
•    aktywa obrotowe - składniki pozostające w bieżącym (krótszym niż rok) obrocie gospodarczym.

W grupie aktywów jednostki wyróżniamy również:
•    należne wpłaty na kapitał podstawowy,
•    udziały (akcje) własne.AKTYWA TRWAŁE
Aktywa trwałe to aktywa zaangażowane w jednostce długoterminowo, czyli w okresie co najmniej na czas dłuższy niż rok, licząc od dnia bilansowego. Są to aktywa o niskim stopniu płynności (możliwości spieniężenia).

Do aktywów trwałych zalicza się:
•    wartości niematerialne i prawne,
•    rzeczowe aktywa trwałe,
•    należności długoterminowe,
•    inwestycje długoterminowe,
•    długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.


AKTYWA OBROTOWE
Aktywa obrotowe to składniki majątkowe, które zostaną zamienione na środki pieniężne lub zostaną zużyte w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego w ciągu cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy.

Ustawa o rachunkowości (art. 3 ust. 1 pkt 18) definiuje aktywa obrotowe jako część aktywów, obejmującą:
•    aktywa rzeczowe przeznaczone do zużycia lub zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy,
•    aktywa finansowe płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia,
•    aktywa pieniężne,
•    należności krótkoterminowe w tym wszelkie należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część
•    należności z innych tytułów niezaliczanych do aktywów finansowych, które stają się wymagalne (wymagają
•    spłaty) w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego,
•    krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów lub ich części, które wpływają na wynik finansowy następnego roku obrotowego (trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego).

Do aktywów obrotowych zalicza się:
•    zapasy,
•    należności krótkoterminowe,
•    inwestycje krótkoterminowe,
•    krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.


NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY
Należne wpłaty na kapitał podstawowy są to zadeklarowane, lecz niewniesione na dzień bilansowy wkłady kapitałowe - rzeczowe i finansowe w spółkach kapitałowych (czyli spółkach z o.o. i S.A.) oraz spółkach osobowych.


UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE
Udziały (akcje) własne – są to posiadane przez spółkę akcyjną (art. 362 i 363 § 6 K.s.h.) lub spółkę komandytowo-akcyjną oraz udziały własne posiadane przez spółkę z o.o. (art. 200 § 1 i 3 K.s.h.), według cen ich nabycia.

Udziały akcje własne to przejściowo ujęte w księgach rachunkowych - na koncie 1xx "Krótkoterminowe aktywa finansowe" - akcje lub udziały własne przewidziane do zbycia lub umorzenia w ciągu roku od dnia bilansowego. Należy pamiętać, że w tej pozycji prezentuje się również akcje lub udziały jednostki dominującej posiadane przez jednostkę zależną (art. 362 § 4 K.s.h.).


_____________
KLUCZ ODPOWIEDZI:
1 b)     2 c)     3 a)     4 d)     5 b)     6 c)     7 d)     8 a)     9 c)     10 b)

WNIOSKI:
SUPER - 10 odpowiedzi poprawnych
BARDZO DOBRZE - 9 odpowiedzi poprawnych
DOBRZE - 8 odpowiedzi poprawnych
MOŻE BYĆ - 7 odpowiedzi poprawnych
TRZEBA NAD TYM POPRACOWAĆ - 6 i mniej odpowiedzi poprawnych

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij