Ujawnienia w sprawozdaniu finansowym - Sprawozdanie finansowe 2020 w czasie COVID 19

13.04.2021 2021-04-13T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1122/ujawnienia-w-sprawozdaniu-finansowym-sprawozdanie-finansowe-2020-w-czasie-covid-19
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Po przeprowadzeniu oceny zdolności jednostki do kontynuacji działalności kierownik jednostki przedstawia odpowiednie ujawnienia w sprawozdaniu finansowym.
Jednostki przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2020 r. mogą korzystać z opracowania udostępnionego na stronie Ministerstwa Finansów "Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID -19 - Rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości".

We wprowadzeniu do sprawozdania finansowego wskazuje się:
•    czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości,
•    czy istnieją zagrożenia wskazujące na realne wystąpienie okoliczności związanych z istotną niepewnością, co do kontynuowania działalności (również okoliczności związane z pandemią).

Sporządzając sprawozdanie finansowe zgodnie z zał. nr 1 do ustawy o rachunkowości, w dodatkowych informacjach i objaśnieniach jednostka obowiązkowo powinna opisać w formie szczegółowego wyjaśnienia okoliczności (oczywiście jeżeli istnieją), wskazujące na istotne zagrożenie kontynuowania działalności oraz stwierdzić, czy sprawozdanie finansowe zawiera związane z tym odpowiednie korekty. Informacja powinna również zawierać opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu zapobieżenie niekorzystnym skutkom pandemii COVID 19.

Według Rekomendacji Komitetu Standardów Rachunkowości objaśnienia powinny zawierać:
•    opis głównych zdarzeń lub warunków, które mogą budzić poważne wątpliwości, co do zdolności jednostki do kontynuacji działalności oraz plany kierownika jednostki dotyczące tych zdarzeń lub warunków oraz
•    jednoznacznie wskazywać, że zachodzi istotna niepewność dotycząca zdarzeń lub uwarunkowań, które mogą budzić poważne wątpliwości, co do zdolności jednostki do kontynuacji działalności i z tego względu jednostka może nie uzyskać zakładanych korzyści ekonomicznych z aktywów i nie regulować zobowiązań w toku zwykłej działalności.


W pozostałych załącznikach do ustawy o rachunkowości, czyli zał. nr 4, 5 i 6 nie ma wymogu zawarcia w dodatkowych informacjach i objaśnieniach takich informacji, należy jednak pamiętać, że zgodnie z art. 50 ust. 1 ww. ustawy, , jednostki powinny dodatkowo opisać szczegółowe ujawnienia niezbędne do osiągnięcia rzetelnej prezentacji w sprawozdaniu finansowym, zapewniając spójność tych danych z informacjami zawartymi we wprowadzeniu do sprawozdania.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij