Sprawozdanie finansowe 2020 w czasie COVID 19 – założenie kontynuacji działalności

12.04.2021 2021-04-12T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1121/sprawozdanie-finansowe-2020-w-czasie-covid-19-zalozenie-kontynuacji-dzialalnosci
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Jednostki przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2020 r. mogą korzystać z opracowania udostępnionego na stronie Ministerstwa Finansów "Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID -19 - Rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości".
Ustawodawca obliguje wszystkie jednostki do ujawnienia deklaracji kontynuacji działalności bądź decyzji o niekontynuowaniu działalności, co oznacza konieczność oceny sytuacji jednostki na dzień bilansowy i przygotowanie prognozy na co najmniej (rok) kolejne 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Przy tym należy pamiętać, że występowanie znaczących niepewności co do zdolności jednostki do kontynuacji działalności nie jest jednak wystarczającym powodem do odstąpienia od sporządzania sprawozdań finansowych przy założeniu kontynuacji działalności.

Za ocenę zdolności jednostki do kontynuowania działalności, odpowiada kierownik jednostki, dlatego, powinien znaleźć właściwą odpowiedź co najmniej na następujące pytania:
•    czy występują okoliczności wskazujące na istotne zagrożenia kontynuacji działalności, w tym z powodu negatywnego wpływu pandemii?
•    czy pomimo tych zagrożeń założenie kontynuacji działalności jest zasadne?
•    czy pomimo zasadności założenia kontynuacji działalności występuje istotna niepewność, co do tego założenia?


Oceniając zdolność jednostki do kontynuacji działalności kierownik jednostki:
•    aktualizuje prognozy dotyczące przyszłości biorąc pod uwagę zidentyfikowane czynniki ryzyka i różne możliwe scenariusze rozwoju sytuacji (także scenariusze negatywne),
•    ocenia swoje plany przeciwdziałania zdarzeniom i uwarunkowaniom, które mogą ujemnie wpływać na zdolność jednostki do kontynuowania działalności (w szczególności źródła finansowania).


Rezultatem oceny kierownika jednostki jest jedna z trzech możliwych sytuacji:
•    przyjęcie założenia kontynuacji działalności jest racjonalne i jest mało prawdopodobne wystąpienie
istotnych niepewności w tym zakresie,
•    przyjęcie założenia kontynuacji działalności jest racjonalne, jednak istnieją istotne niepewności w tym zakresie, które wymagają odpowiedniego przeciwdziałania, a zarazem ujawnienia w sprawozdaniu finansowym;
•    decyzja o niekontynuowaniu działalności, w związku z czym sprawozdanie finansowe sporządza się według zasad określonych w art. 29 ww. ustawy.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij