CIT estoński za okres 2021-2024

07.04.2021 2021-04-07T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1120/cit-estonski-za-okres-2021-2024
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Wybór opodatkowania ryczałtem może zostać dokonany począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2020 r.
Podatnicy, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, mogli wybrać ryczałt od dochodów spółek kapitałowych od stycznia 2021 r. i podlegać opodatkowaniu ryczałtem od tego dnia. Natomiast podatnicy, których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2021 r., a zakończy się po 31 grudnia 2020 r., stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy o CIT, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2020 r. Podatnicy, którzy mają rok podatkowy odmienny od kalendarzowego, mogą wybrać ryczałt od kolejnego roku podatkowego, rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2020 r.

Przepisy wprowadzają dodatkowe ułatwienia dla podatników rozpoczynających działalność oraz małych podatników, którzy dokonają wyboru opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych w 2021 r. Takie podmioty w pierwszym dwuletnim okresie opodatkowania są zwolnione z obowiązku ponoszenia nakładów na cele inwestycyjne. W 2021 r. status małego podatnika ma podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży, wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług, nie przekroczyła w 2020 r. kwoty 9.031.000 zł.

Natomiast podatnicy, którzy są stroną czynności restrukturyzacyjnych wymienionych w art. 28k ust. 1 pkt 5-6 lub ust. 2 updop (tj. połączenia, podziału czy wniesienia wkładu niepieniężnego), mogą wybrać opcję opodatkowania ryczałtem najwcześniej w trzecim roku podatkowym po rozpoczęciu działalności w wyniku wystąpienia wymienionego zdarzenia, nie wcześniej jednak niż po 24 miesiącach od dnia utworzenia. Przepis art. 9 ustawy wprowadzającej określa odstępstwo od tej zasady. Przewidziano w nim możliwość przystąpienia do systemu ryczałtu bez stosowania okresu karencji. Warunkiem skorzystania z tej preferencji jest złożenie zawiadomienia o wyborze ryczałtu w roku 2021 oraz dokonanie rozliczenia, o którym mowa w art. 7aa updop.

Opodatkowanie ryczałem obejmuje okres bezpośrednio po sobie następujących 4 lat podatkowych i może być automatycznie przedłużone na kolejne okresy bezpośrednio po sobie następujących 4 lat podatkowych, chyba że podatnik złoży informację o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem w deklaracji składanej za ostatni rok podatkowy, w którym było podatkowany ryczałtem. W latach 2021-2024 obowiązują jednak przepisy szczególne a podatnicy, którzy dokonają wyboru opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych w latach 2021-2024, mogą złożyć informację o rezygnacji z tego opodatkowania w deklaracji składanej za dowolny rok podatkowy tego okresu. Utrata prawa do opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych następuje z końcem roku podatkowego, za który składana jest ta deklaracja.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij