Bilans i RZIS jednostki małej - Sprawozdanie finansowe 2020

01.03.2021 2021-03-01T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/1105/bilans-i-rzis-jednostki-malej-sprawozdanie-finansowe-2020
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Sprawozdanie finansowe jednostki małej składa się z bilansu, rachunku zysków i strat (RZIS) oraz informacji dodatkowej.
Spółki handlowe typu spółka z o.o. i spółka akcyjna są jednostkami małymi w rozumieniu ustawy o rachunkowości, jeżeli jednostki te w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą - w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:
•    25.500.000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
•    51.000.000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
•    50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty
- w stosunku do których organ zatwierdzający podjął decyzję w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego z zastosowaniem określonych uproszczeń.

Jednostka mała może wybrać określone w załączniku nr 5 uproszczone wersje:
•    bilansu,
•    rachunku zysków i strat,
•    informacji dodatkowej.

Jednostka mała (pod pewnymi warunkami) może również odstąpić od sporządzania:
•    zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,
•    rachunku przepływów pieniężnych,
•    sprawozdania z działalności.

Przepisy ustawy o rachunkowości nie precyzują terminu podjęcia uchwały w sprawie sporządzania przez jednostkę małą sprawozdania finansowego z zastosowaniem przewidzianych dla niej uproszczeń. Jednak ze względu na to, że uproszczenia te odnoszą się do sporządzenia sprawozdania finansowego, ostateczny termin podjęcia tej decyzji – to dzień sporządzenia sprawozdania finansowego. Według przepisów art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości, sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego.

Oznacza to, że sprawozdanie finansowe jednostki, której dniem bilansowym jest 31 grudnia 2020 r. należy sporządzić najpóźniej do końca marca 2021 r. Oczywiście w praktyce wymagana uchwała powinna być podjęta nieco wcześniej, tak by jednostka w dacie faktycznego sporządzania rocznego sprawozdania, miała możliwość i czas na zastosowanie określonych uproszczeń.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij