Wprowadzenie do sprawozdania finansowego jednostki małej - sprawozdanie finansowe 2020

25.02.2021 2021-02-25T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/1102/wprowadzenie-do-sprawozdania-finansowego-jednostki-malej-sprawozdanie-finansowe-2020
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe jednostki składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, która obejmuje wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego powinno zawierać w szczególności:
•    podstawowe informacje charakteryzujące jednostkę,
•    informacje dotyczące okresu objętego sprawozdaniem,
•    opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny i sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa o rachunkowości pozostawia jednostce prawo wyboru, oraz przedstawienie przyczyn i skutków ich ewentualnych zmian w stosunku do roku poprzedzającego.

Zakres informacji zawartych we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego sporządzanego przez jednostki małe określa załącznik nr 5 do ustawy o rachunkowości.

1.    Firma, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Jednostka mała zamieszcza następujące dane:
•    identyfikator podatkowy NIP (pole obowiązkowe do wypełnienia przez wszystkie jednostki),
•    numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do KRS),
•    datę sporządzenia sprawozdania finansowego,
•    datę początkową i końcową okresu, za który sporządzono sprawozdanie,
•    jednostkę danych liczbowych, w jakich sprawozdanie finansowe jest wypełnione (złote lub tysiące),
•    dane identyfikujące jednostkę (nazwę, siedzibę podmiotu i adres),

2.    Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony
Jednostka mała podaje tutaj m.in. ściśle określony czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest on ograniczony. Obowiązek wypełnienia tego punktu ciąży wyłącznie na jednostkach, których działalność zakończy się w ściśle określonym okresie. W przypadku gdy czas trwania działalności jednostki nie jest ograniczony, pozycji tej nie wypełnia się. Jeżeli jednak czas ten jest ograniczony, zaznacza się opcję "Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony". Następnie wskazuje się datę (dzień, miesiąc, rok) powołania jednostki i datę (dzień, miesiąc, rok) zakończenia jej działalności albo zamieszcza się informację opisową np. "Czas działalności jednostki jest, w myśl umowy spółki, ograniczony i upływa z dniem …”

3.    Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Jednostka mała podaje tutaj datę początkową i końcową okresu, za który sporządza sprawozdanie finansowe. Wpisuje tu więc daty rozpoczęcia i zakończenia roku obrotowego.

4.    Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych
W tym punkcie wprowadzenia należy wskazać zastosowane uproszczenia dla jednostek małych w zakresie
sprawozdawczości spośród dopuszczonych przepisami ustawy o rachunkowości.
Jednostka mała może korzystać z następujących uproszczeń:
•    sporządzać bilans, rachunek zysków i strat, uproszczoną informację dodatkową wg. załącz. nr 5,
•    odstąpić od sporządzania zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym i rachunku przepływów pieniężnych,
•    odstąpić od sporządzania sprawozdania z działalności (jeżeli ciąży na niej taki obowiązek), pod warunkiem, że w informacji dodatkowej przedstawi informacje dotyczące nabycia udziałów (akcji) własnych,
•    odstąpić od wykazywania w sprawozdaniu z działalności kluczowych niefinansowych wskaźników efektywności związanych z działalnością jednostki oraz informacji dotyczących zagadnień pracowniczych i środowiska naturalnego.

5.    Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności
W tym punkcie wprowadzenia jednostka mała powinna jednoznacznie zadeklarować zdolność jednostki do kontynuowania działalności - w znaczeniu art. 5 ust. 2 ustawy o rachunkowości - tj. w dającej się przewidzieć przyszłości obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w niezmniejszonym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości. Jeżeli w jednostce wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, to należy te okoliczności opisać. Gdy jednostka chce zamieścić szczegółowe informacje dotyczące kontynuacji przez nią działalności może tego dokonać w pozycji "Informacja uszczegóławiająca wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki".

6.    Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.
W udostępnionych strukturach logicznych w tej części
1) trzy pozycje, które są obowiązkowe do wypełnienia:
            - "Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)",
            - "Ustalenie wyniku finansowego",
            - "Ustalenie sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego",
2) dwie dodatkowe pozycje, których wypełnienie jest opcjonalne:
            - "Pozostałe" oraz "Informacja uszczegóławiająca wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki".

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
W tej części wprowadzenia jednostka mała przedstawia zasady wyceny aktywów i pasywów przyjętych przez jednostkę spośród dopuszczonych do stosowania przepisami ustawy o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami w zakresie, w jakim przepisy te dają jednostce prawo wyboru. Należy mieć na uwadze, że jeżeli ustawa o rachunkowości nie zawiera odpowiednich regulacji, to jednostka może stosować KSR, a w razie braku odpowiedniego standardu krajowego może stosować MSR. We wprowadzeniu podaje się tylko te przyjęte do stosowania formy, sposoby, zasady oraz metody w zakresie rachunkowości, które ustawodawca pozostawił jednostce do wyboru, nie wymienia się tutaj zatem i nie omawia tych zasad, które są dla jednostki obligatoryjne.

Ustalenie wyniku finansowego
W tej pozycji wprowadzenia jednostka mała podaje informację, jaką metodą ustala się w jednostce wynik finansowy, tj. metodą porównawczą czy metodą kalkulacyjną.

Ustalenie sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego
W tej części wprowadzenia jednostka mała zapisuje przykładowo, że sporządziła sprawozdanie zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości oraz czy sprawozdanie podlegało badaniu. Ponadto, jeżeli jednostka sporządza rachunek przepływów pieniężnych to podaje metodę jego sporządzenia.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij