Jednostki Mikro - Sprawozdanie finansowe 2020

15.02.2021 2021-02-15T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/1099/jednostki-mikro-sprawozdanie-finansowe-2020
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy o rachunkowości – czyli dla jednostek mikro, określony jest w załączniku nr 4 ustawy.
Sprawozdanie jednostek mikro składa się z następujących elementów:
•    informacji ogólnych,
•    bilansu wg. załącznika nr 4
•    informacji uzupełniających do bilansu,
•    rachunku zysków i strat wg. załącznika nr 4.

Zakres informacji ogólnych jakie musi przedstawić jednostka mikro wg. załącznika nr 4:
•    firma, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji,
•    wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony,
•    wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym,
•    wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń,
•    wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności,
•    omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Natomiast w strukturach logicznych sprawozdań finansowych w wersji 1-2 udostępnionych przez Ministerstwo Finansów, w części informacji ogólnych obejmującej zakres ujawnień wymaganych w punkcie 6 załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości wyodrębniono:
•    trzy pozycje, które są obowiązkowe do wypełnienia:
            - "Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)",
            - "Ustalenie wyniku finansowego",
            - "Ustalenie sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego",
•    dwie dodatkowe pozycje, których wypełnienie jest opcjonalne:
            - "Pozostałe",
            - "Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki".


BILANS JEDNOSTKI MIKRO


RZIS JEDNOSTKI MIKRO

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij