CIT estoński 2021 – Obowiązkowe nakłady inwestycyjne

12.02.2021 2021-02-12T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/1098/cit-estonski-2021-obowiazkowe-naklady-inwestycyjne
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Warunkiem korzystania z ryczałtu od dochodów, określonym w art. 28g updop, jest konieczność ponoszenia nakładów inwestycyjnych. Przez takie nakłady rozumie się faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na nabycie fabrycznie nowych środków trwałych lub wytworzenie środków trwałych z grupy 3-8 Klasyfikacji, a także opłaty stanowiące spłatę wartości początkowej środków trwałych ustalone w umowie leasingu (z wyłączeniem leasingu operacyjnego).
Do nakładów inwestycyjnych nie będą mogły być zaliczone wydatki poniesione na samochody osobowe, środki transportu lotniczego, tabor pływający oraz inne składniki majątku służące głównie celom osobistym udziałowców/akcjonariuszy lub członków ich rodzin. Należy przy tym pamiętać, że przez członków rodzin rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, małżonków zstępnych, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz osobę pozostającą w faktycznym pożyciu.

Podatnik opodatkowany ryczałtem od dochodów ma obowiązek ponosić bezpośrednie nakłady na cele inwestycyjne w wysokości większej o:
1) 15%, jednak nie mniejszej niż 20.000 zł - w okresie dwóch kolejno następujących po sobie lat podatkowych opodatkowania ryczałtem, albo
2) 33%, jednak nie mniejszej niż 50.000 zł - w okresie czterech lat podatkowych, o których mowa w art. 28f ust. 1 lub 2 updop
- w stosunku do ustalonej na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego odpowiednio dwuletni albo czteroletni okres opodatkowania ryczałtem wartości początkowej środków trwałych.

Wyższy limit rozliczany w okresie czterech lat podatkowych będzie mógł być stosowany przez spółkę, która będzie realizować "znaczącą dla prowadzonej działalności inwestycję" oraz przed upływem dwuletniego okresu poinformuje urząd skarbowy o przedmiocie inwestycji, roku poniesienia nakładów oraz terminie planowanego zakończenia inwestycji.

Przy ocenie, czy inwestycja jest znacząca dla prowadzonej działalności, uwzględnia się w szczególności:
•    istotność ponoszonych nakładów na cele inwestycyjne,
•    ich wpływ na zmianę przedmiotu prowadzonej działalności lub poszerzenie jej zakresu, oraz
•    wpływ tych nakładów na przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część.

Warunek dotyczący nakładów inwestycyjnych będzie także spełniony, jeżeli podatnik opodatkowany ryczałtem poniósł wydatki na wynagrodzenia zatrudnionych osób fizycznych, z wyjątkiem udziałowców albo akcjonariuszy tego podatnika, w wysokości większej o 20%, jednak nie mniejszej niż 30.000 zł, w stosunku do kwoty takich wydatków poniesionych w roku podatkowym poprzedzającym dwuletni okres opodatkowania ryczałtem.

Z kolei do wydatków na wynagrodzenia nie zalicza się wydatków, które na podstawie odrębnych przepisów obciążają bezpośrednio podatnika. W/w warunek dotyczący wydatków na wynagrodzenia rozpatrywany jest w okresie dwóch kolejno następujących po sobie lat podatkowych opodatkowania ryczałtem.

Natomiast w przypadku podatnika rozpoczynającego działalność lub tzw. małego podatnika, w pierwszym dwuletnim okresie opodatkowania ryczałtem, warunki dotyczące nakładów inwestycyjnych lub wynagrodzenia uznaje się za spełnione, jeśli nakłady lub wynagrodzenia wyniosą połowę wymaganych wartości.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij