Rozliczenie podatku cukrowego do 25 lutego 2021 r.

10.02.2021 2021-02-10T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/1097/rozliczenie-podatku-cukrowego-do-25-lutego-2021-r
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Od 2021 r. obowiązuje tzw. podatek cukrowy. Podmioty zobowiązane do jego rozliczenia muszą złożyć odpowiednią informację w sprawie należnej opłaty w postaci elektronicznej oraz za pośrednictwem systemu informatycznego ministra właściwego do spraw finansów publicznych do 25-go dnia m-ca następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja.
Obowiązek zapłaty podatku cukrowego ciąży na firmie będącej:
•    podmiotem sprzedającym napoje do punktów sprzedaży detalicznej albo prowadzącym sprzedaż detaliczną napojów w przypadku: producenta, podmiotu nabywającego napoje w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub importera napoju,
•    zamawiającym w przypadku, gdy skład napoju objętego opłatą stanowi element umowy zawartej przez producenta, a dotyczącej produkcji tego napoju dla zamawiającego.

Podmioty zobowiązane do zapłaty w/w podatku za styczeń 2021 r. muszą złożyć do 25 lutego 2021 r. informację, która powinna zawierać następujące elementy:
•    okres, za który jest składana,
•    miejsce składania informacji – nazwę właściwego urzędu skarbowego,
•    cel składania informacji:
            - złożenie informacji,
            - korekta informacji
•    dane podmiotu zobowiązanego do zapłaty opłaty:
            - nazwę (firmę) albo imię i nazwisko,
            - NIP,
            - imię i nazwisko, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej osoby wskazanej do kontaktu,
•    właściwie ustaloną kwotę opłaty,
•    kwotę opłaty do zapłaty,
•    informacje o opłacie:
łączną kwotę opłaty,
            - kwotę opłaty za poszczególne napoje,
            - liczbę litrów napojów sprzedanych w danym okresie – w podziale na poszczególne napoje wraz z informacją o dodatku w składzie kofeiny lub tauryny, lub substancji słodzących oraz o zawartości cukrów w 100 ml napoju,
            - numery faktur, daty ich wystawienia, odpowiednio NIP dostawcy albo nabywcy oraz numery partii towaru, jeżeli nie są zawarte na fakturze,
            - datę i podpis podmiotu zobowiązanego do zapłaty opłaty lub osoby przez niego upoważnionej,
            - pouczenie, że informacja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij