Ubezpieczenie społeczne ZUS przedsiębiorców w 2021 r.

27.01.2021 2021-01-27T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/1091/ubezpieczenie-spoleczne-zus-przedsiebiorcow-w-2021-r
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
W 2021 r. prognozowane przeciętne wynagrodzenie przyjmowane do ustalenia kwoty rocznego limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowych wynosi 5.259 zł, natomiast minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2.800 zł.
Kwoty prognozowanego wynagrodzenia przeciętnego oraz wynagrodzenia minimalnego wpływają w 2021 r. na limity obowiązujące w podstawach wymiaru składek ZUS przedsiębiorców.

1.    Składki ZUS przedsiębiorców opłacane na ogólnych zasadach
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność stanowi zadeklarowana kwota. Dla przedsiębiorcy opłacającego składki na te ubezpieczenia na ogólnych zasadach nie może ona być niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych (art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych)

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców opłacających je od 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia wynosi 3.155,40 zł (wg. wyliczenia 60% z kwoty 5 259 zł).


2.    Składki ZUS przedsiębiorców 24-miesięczny okres preferencyjny
Kwota minimalnego wynagrodzenia ma wpływ na najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców opłacających te składki od preferencyjnej podstawy wymiaru, o której mowa w art. 18a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Przedsiębiorca uprawniony do tej ulgi, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, opłaca składki społeczne od zadeklarowanej kwoty, która nie może być jednak niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. dla grupy przedsiębiorców mogących skorzystać z ulgi najniższa miesięczna podstawa wymiaru składek społecznych wynosi 840 zł (wg. wyliczenia 30% z kwoty 2.800 zł).3.    Składki ZUS przedsiębiorców opłacających niższe składki zależne od dochodu
Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 18c ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych może opłacać niższe składki na ubezpieczenia społeczne do ZUS. W 2021 r. prawo do tej preferencji przysługuje przedsiębiorcy, którego roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym (2020) nie przekroczył kwoty 120.000 zł.
Dla takiej osoby minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest uzależniona od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o PDOF, uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym.

Ustalona przez takie osoby podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie może przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego na dany rok kalendarzowy i nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku. Podstawa wymiaru składek społecznych osób, które mogą skorzystać z omawianej ulgi, nie może przekroczyć kwoty 3.155,40 zł (5.259 zł × 60%) i nie może być niższa od kwoty 840 zł (2.800 zł × 30%).

W razie rozpoczęcia, zakończenia lub zawieszenia prowadzenia działalności w ciągu poprzedniego roku kalendarzowego, ww. limit przychodów zmniejsza się proporcjonalnie. w tym przypadku dzieli się kwotę 120.000 zł przez liczbę dni kalendarzowych w poprzednim roku kalendarzowym i mnoży przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia firmy w poprzednim roku kalendarzowym. Otrzymany wynik zaokrągla się do pełnych groszy.

Podstawę wymiaru składek ustala się w trzech krokach:

1. Najpierw ustalmy przeciętny miesięczny dochód z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym według wzoru:

Roczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany
w poprzednim roku kalendarzowym
------------------------------------------------------------------------------------ x 30
Liczba dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej
działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym


2. Przeciętny miesięczny dochód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, przemnażamy przez współczynnik 0,5.


3. Porównujemy otrzymany wynik do kwoty 30% minimalnego wynagrodzenia i 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.Przykład:*
Pani Agata spełnia warunki do skorzystania z „małego ZUS plus”. Jej roczny dochód z działalności gospodarczej w 2020 r. wyniósł 47 238,65 zł. Prowadziła działalność przez 305 dni (w listopadzie i w grudniu działalność była zawieszona). Zatem jej przeciętny miesięczny dochód z działalności gospodarczej wynosi 4 646,42 zł.
(47 238,65 / 305) x 30 = 4 646,424590163934

Podstawa wymiaru składek od 1 stycznia 2021 r. wyniesie 2 323,21 zł.

4 646,42 x 0,5 = 2 323,21

*Źródło: ZUS

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij