Sprawozdanie finansowe 2020 – Zestawienie obrotów i sald

25.01.2021 2021-01-25T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/1090/sprawozdanie-finansowe-2020-zestawienie-obrotow-i-sald
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Zestawienie obrotów i sald ksiąg kont księgi głównej oraz kont ksiąg pomocniczych to elementy ksiąg rachunkowych jednostki. Natomiast tylko prawidłowo sporządzone księgi rachunkowe są rzetelną podstawą sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego.
Zestawienie obrotów i sald wszystkich kont ma na celu sprawdzenie poprawności księgowań i zawsze poprzedza sporządzenie sprawozdania finansowego.

Zestawienie obrotów i sald to uporządkowany wykaz kont syntetycznych, który zawiera salda początkowe, obroty oraz salda końcowe kont ustalone dla danego okresu sprawozdawczego. Zestawienie obrotów i sald polega na porównaniu zgodności łącznej sumy obrotów debetowych (WN) wszystkich kont, na których w danym okresie sprawozdawczym wystąpiły zapisy, z łączną sumą obrotów kredytowych (MA) kont oraz porównaniu łącznej sumy sald debetowych (WN) z łączną sumą sald kredytowych (MA) kont. Zestawienie obrotów i sald sporządza się na podstawie zapisów na kontach księgi głównej na koniec każdego okresu sprawozdawczego, czyli nie rzadziej niż na koniec miesiąca. Powinno ono zawierać:
            •    symbole lub nazwy kont,
            •    salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obroty za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku obrotowego oraz salda na koniec okresu sprawozdawczego,
            •    sumę sald na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obrotów za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku obrotowego oraz sald na koniec okresu sprawozdawczego.

Ponadto obroty zestawienia obrotów i sald powinny być zgodne z obrotami dziennika lub obrotami zestawienia obrotów dzienników częściowych.

Prace bilansowe poprzedzające sporządzenie sprawozdania finansowego jednostki wymagają również wykonania:
1.    Zestawienia sald inwentaryzowanej grupy składników aktywów
    - art. 18 ust. 2 ustawy o rachunkowości - na dzień inwentaryzacji

2.    Zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy
    - art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy o rachunkowości - nie później niż do 85 dnia po dniu bilansowym

3.    Zestawienia sald wszystkich kont ksiąg pomocniczych
    - art. 18 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy o rachunkowości - co najmniej na dzień zamknięcia ksiąg     rachunkowych, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij