Najważniejsze limity podatkowe w 2021 r.

22.01.2021 2021-01-22T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/1089/najwazniejsze-limity-podatkowe-w-2021-r
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
W 2021 r. obowiązują nas nowe limity w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych, w podatku dochodowym PIT oraz w podatku VAT.
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2021 r.
•    równowartość 2.000.000 euro - limit przychodów za 2020 r. uprawniający do opodatkowania w roku 2021 ryczałtem ewidencjonowanym; w przypadku działalności prowadzonej w formie m.in. spółki cywilnej osób fizycznych, spółki jawnej osób fizycznych, limit ten dotyczy sumy przychodów wszystkich wspólników spółki - 9.030.600 zł,
•    równowartość 200.000 euro - limit przychodów za 2020 r. z działalności prowadzonej samodzielnie lub przychodów spółki, pozwalający na kwartalne opłacanie ryczałtu ewidencjonowanego w 2021 r - 903.060 zł.

Kwoty wyrażone w euro przelicza się tu na walutę polską według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy. Średni kurs euro ogłoszony przez NBP w dniu 1 października 2020 r. wyniósł 4,5153 zł/euro (tabela NBP nr 192/A/NBP/2020).


Mały podatnik PIT/CIT w 2021 r.
•    status „małego podatnika” posiada podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w 2020 r. wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro. Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł - 9.031.000 zł.


Obniżona 9% stawka CIT w 2021 r.
•    mali podatnicy CIT oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej (z określonymi wyjątkami) mogą stosować 9% stawkę CIT w odniesieniu do przychodów/dochodów innych niż z zysków kapitałowych, jeżeli przychody osiągnięte w roku podatkowym (2021 r.) nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro. Kwotę tę przelicza się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł - 9.097.000 zł.

Podatnicy, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym 2021, do ustalenia tego limitu stosują średni kurs NBP z 4 stycznia 2021 r. Kurs ten wyniósł 4,5485 zł/euro (tabelą nr 001/A/NBP/2021).


Jednorazowa amortyzacja małych podatników w 2021 r.
•    mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej (w roku jej rozpoczęcia) mogą dokonywać jednorazowej amortyzacji środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT (z wyłączeniem samochodów osobowych). Jednorazowego odpisu amortyzacyjnego dokonuje się w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. Kwoty wyrażone w euro przelicza się tu na walutę polską według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, po zaokrągleniu do 1.000 zł - 226.000 zł.


Mały podatnik VAT w 2021 r.
•    ogólnie małym podatnikiem VAT jest podatnik, u którego wartość sprzedaży brutto (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w 2020 r. wyrażonej w zł kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro - 5.418.000 zł,
•    prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w zł kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro - 203.000 zł.

Kwoty wyrażone w euro przelicza się tu na walutę polską według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy. Średni kurs euro ogłoszony przez NBP w dniu 1 października 2020 r. wyniósł 4,5153 zł/euro (tabela NBP nr 192/A/NBP/2020).

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij