Sprawozdanie finansowe 2020 – Cechy prawidłowych ksiąg

18.01.2021 2021-01-18T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/1087/sprawozdanie-finansowe-2020-cechy-prawidlowych-ksiag
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Księgi rachunkowe powinny być prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco. Tylko na podstawie prawidłowo prowadzonej ewidencji księgowej (ksiąg rachunkowych), jednostki mogą sporządzić prawidłowe i rzetelne sprawozdanie finansowe.
Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości:
1.    Księgi rachunkowe uznaje się za rzetelne - jeżeli dokonane w nich zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty.
2.    Księgi rachunkowe uznaje się za bezbłędne - jeżeli wprowadzono do nich kompletnie i poprawnie wszystkie zakwalifikowane do zaksięgowania w danym miesiącu dowody księgowe, oraz zapewniono ciągłość zapisów oraz bezbłędność działania stosowanych procedur obliczeniowych.
3.    Księgi rachunkowe uznaje się za sprawdzalne - jeżeli umożliwiają stwierdzenie poprawności dokonanych w nich zapisów, stanów (sald) oraz działania stosowanych procedur obliczeniowych, a w szczególności:
        •    udokumentowanie zapisów pozwala na identyfikację dowodów i sposobu ich zapisania w księgach na wszystkich etapach przetwarzania danych,
        •    zapisy uporządkowane są chronologicznie i systematycznie według kryteriów klasyfikacyjnych umożliwiających sporządzenie obowiązujących jednostkę sprawozdań finansowych i innych, sprawozdań, w tym deklaracji podatkowych oraz dokonanie rozliczeń finansowych,
        •    w przypadku prowadzenia ksiąg przy użyciu komputera zapewniona jest kontrola kompletności zbiorów systemu rachunkowości oraz parametrów przetwarzania danych,
        •    zapewniony jest dostęp do zbiorów danych pozwalających, bez względu na stosowaną technikę, na uzyskanie w dowolnym czasie i za dowolnie wybrany okres sprawozdawczy jasnych i zrozumiałych informacji o treści zapisów dokonanych w księgach.
4.    Księgi rachunkowe uznaje się za prowadzone bieżąco - jeżeli:
        •    pochodzące z nich informacje umożliwiają sporządzenie w terminie obowiązujących jednostkę sprawozdań finansowych i innych, sprawozdań, w tym deklaracji podatkowych oraz dokonanie rozliczeń finansowych,
        •    zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej są sporządzane przynajmniej za poszczególne okresy sprawozdawcze, nie rzadziej niż na koniec miesiąca, a za rok obrotowy - nie później niż do 85 dnia po dniu bilansowym (przykładowo dla sprawozdań finansowych sporządzanych za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. będzie to 25 marca 2021 r.),
        •    ujęcie wpłat i wypłat gotówką, czekami i wekslami obcymi oraz obrotu detalicznego i gastronomii następuje w tym samym dniu, w którym zostały dokonane.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij