Sprawozdanie finansowe 2020 – Inwentaryzacja roczna

12.01.2021 2021-01-12T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/1084/sprawozdanie-finansowe-2020-inwentaryzacja-roczna
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Zagadnienie inwentaryzacji aktywów i pasywów jednostki zasadniczo zostało uregulowane w rozdziale 3 ustawy o rachunkowości "Inwentaryzacja" (art. 26-27), ustawa nie daje jednak wskazówek formalnych i technicznych związanych z przeprowadzeniem takich prac.
Termin i częstotliwość inwentaryzacji uważa się za dotrzymane, jeżeli rozpoczęto ją nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego (w jednostkach, których dzień bilansowy przypada na 31 grudnia - będzie to 1 października), a zakończono do 15 dnia następnego roku i dotyczyła ona:
1.    Inwentaryzowanych drogą spisu z natury:
            •    rzeczowych składników aktywów obrotowych znajdujących się na terenie niestrzeżonym lub znajdujących się na terenie strzeżonym, lecz nieobjętych ewidencją ilościowo-wartościową,
            •    środków trwałych znajdujących się na terenie niestrzeżonym - z wyjątkiem środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony, gruntów oraz praw zakwalifikowanych do nieruchomości,
            •    maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie znajdujących się na terenie niestrzeżonym,
            •    składników aktywów, będących własnością innych jednostek, powierzonych do sprzedaży, przechowania, przetwarzania lub używania; należy pamiętać, aby o wynikach spisu powiadomić właścicieli tych składników; obowiązek inwentaryzacji obcych aktywów nie dotyczy jednostek świadczących usługi pocztowe, transportowe, spedycyjne i składowania;
2.    Inwentaryzowanych drogą uzyskania potwierdzenia salda:
            •    należności, w tym udzielonych pożyczek (z wyjątkiem inwentaryzowanych w drodze weryfikacji),
            •    powierzonych kontrahentom własnych składników aktywów.

Natomiast na ostatni dzień roku obrotowego jednostki powinny przeprowadzić:
1.    Inwentaryzację drogą spisu z natury:
            •    aktywa pieniężne, czyli krajowe środki płatnicze, waluty obce i dewizy (z wyjątkiem gromadzonych na rachunkach bankowych),
            •    papiery wartościowe w postaci materialnej,
            •    produkty w toku produkcji,
            •    materiały, towary i produkty gotowe, określone w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości, których wartość odnosi się w koszty na dzień ich zakupu lub w momencie ich wytworzenia;
2.    Inwentaryzację drogą potwierdzenia sald:
            •    aktywa finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych lub przechowywane przez inne jednostki,
            •    papiery wartościowe w formie zdematerializowanej;
3.    Inwentaryzację drogą weryfikacji:
            •    środki trwałe, do których dostęp jest znacznie utrudniony,
            •    grunty oraz prawa zakwalifikowane do nieruchomości (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego),
            •    należności sporne i wątpliwe, a w bankach również należności zagrożone,
            •    należności i zobowiązania wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych,
            •    należności i zobowiązania z tytułów publicznoprawnych,
            •    inne aktywa i pasywa, których zinwentaryzowanie w drodze spisu z natury lub uzgodnienia sald z przyczyn uzasadnionych nie było możliwe, w tym m.in.: środki trwałe w budowie, z wyjątkiem maszyn i urządzeń, towary w drodze, wartości niematerialne i prawne, inwestycje zaliczone do finansowych aktywów trwałych, rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów, kapitały (fundusze) własne, rezerwy i odpisy aktualizujące, fundusze specjalne, a także aktywa i pasywa ewidencjonowane pozabilansowo.

Na dowolny moment w drodze spisu z natury można wykonać:
1.    Inwentaryzację raz w roku (w dowolnym momencie danego roku obrotowego):
            •    zapasy towarów i materiałów (opakowań) objęte ewidencją wartościową w punktach obrotu
            •    detalicznego jednostki;
            •    zapasy drewna w jednostkach prowadzących gospodarkę leśną;
2.    Inwentaryzację raz w ciągu dwóch lat (w dowolnym momencie w ciągu dwóch lat):
            •    znajdujące się w strzeżonych składowiskach i objęte ewidencją ilościowo-wartościową zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych i półproduktów;
3.    Inwentaryzację raz w ciągu czterech lat (w dowolnym momencie roku):
            •    nieruchomości zaliczone do środków trwałych oraz inwestycji, jak też znajdujące się na terenie strzeżonym inne środki trwałe oraz maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowie.

Należy mieć na uwadze, że przeprowadzając prace inwentaryzacyjne jednostki mogą korzystać ze wskazówek określonych w stanowisku Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów. Natomiast obowiązki i odpowiedzialność za przeprowadzenie inwentaryzacji drogą spisu z natury ponosi kierownik jednostki. Przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji należy odpowiednio udokumentować i powiązać z zapisami ksiąg rachunkowych a ujawnione w toku inwentaryzacji różnice między stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w księgach rachunkowych należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji (art. 27 ustawy).

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij