Sprawozdanie finansowe 2020 – Badanie ksiąg rachunkowych

07.01.2021 2021-01-07T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/1082/sprawozdanie-finansowe-2020-badanie-ksiag-rachunkowych
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Dokonując wyboru firmy audytorskiej w celu zbadania sprawozdania finansowego za rok 2020 należy mieć między innymi na uwadze, że umowa powinna być podpisana w takim okresie, żeby biegły rewident miał możliwość wzięcia udziału w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych.
W myśl przepisów art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości, obowiązek poddania badaniu sprawozdania finansowego za 2020 r. dotyczy rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych oraz między innymi rocznych sprawozdań finansowych - kontynuujących działalność:
•    spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji,
•    pozostałych jednostek (czyli spółek z o.o., spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, cywilnych oraz przedsiębiorstw osób fizycznych), które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe (2019 r.), spełniły co najmniej dwa z poniższych warunków:
            a) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
            b) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła co najmniej 10.646.250 zł, ustalona jako równowartość w walucie polskiej 2.500.000 euro
            c) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły co najmniej 21.292.500 zł, ustalone jako równowartość w walucie polskiej 5.000.000 euro
(wartości w złotówkach zostały obliczone jako iloczyn kwoty euro i kursu waluty 4,2585 zł/euro, czyli kursu średniego NBP ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2019 r. - tabela NBP nr 251/A/NBP/2019).

Jak wynika z przepisów art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego należy do organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Natomiast organem zatwierdzającym jest organ, który zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego jednostki. W przypadku spółki osobowej, z wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej oraz spółki cywilnej przez organ zatwierdzający rozumie się jej wspólników.

Zgodnie z przepisami z art. 66 ust. 5 ustawy o rachunkowości, umowę o badanie sprawozdania finansowego zawiera z firmą audytorską kierownik jednostki. Umowa taka powinna zostać zawarta w terminie umożliwiającym firmie audytorskiej udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych. Z kolei przez kierownika jednostki rozumie się członka zarządu lub innego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy - członków tego organu, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę. W przypadku spółki jawnej i cywilnej za kierownika jednostki uważa się wspólników prowadzących sprawy spółki, w przypadku spółki partnerskiej – wspólników prowadzących sprawy spółki albo zarząd, a w przypadku spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej - komplementariuszy prowadzących sprawy spółki.
Mając do czynienia z osobą fizyczną, za kierownika jednostki uważa się właśnie tą osobę.
Należy mieć na uwadze, że w jednostkach posiadających wieloosobowy organ zarządzający podpisanie umowy może nastąpić zgodnie z obowiązującymi w jednostce zasadami reprezentacji, czyli w praktyce nie musi być ona podpisana przez wszystkich członków tego organu.

Ponadto w przypadku badania ustawowego (obowiązkowego) w myśl ustawy o biegłych rewidentach, pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z firmą audytorską na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy.

W art. 79 ustawy o rachunkowości przewidziane są kary za nieprzestrzeganie przepisów określających zasady podpisywania umów o badanie sprawozdań finansowych. I tak kto wbrew przepisom ustawy:
•    nie poddaje sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta,
•    rozwiązuje umowę o badanie sprawozdania finansowego, bez uzasadnionej podstawy lub nie informuje Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, a w odpowiednich przypadkach - Komisji Nadzoru Finansowego o rozwiązaniu tej umowy,
•    zawiera z firmą audytorską umowę o badanie ustawowe, na okres krótszy niż dwa lata,
•    stosuje klauzule umowne, o których mowa w art. 66 ust. 5a
- podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij