Od 1 stycznia 2021 r. wszystkie podmioty muszą wdrożyć ustawę o PPK

28.12.2020 2020-12-28T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/1081/od-1-stycznia-2021-r-wszystkie-podmioty-musza-wdrozyc-ustawe-o-ppk
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Od 2021 roku pozostałe podmioty (nieobjęte we wcześniejszych terminach przepisami ustawy o PPK) oraz podmioty wchodzące w skład sektora finansów publicznych muszą wdrożyć ustawę z dnia 4 października 2018 r.o pracowniczych planach kapitałowych (PPK).
Przepisy ustawy o PPK nakładają na te podmioty obowiązek zawarcia:
•    umowy o zarządzanie PPK, oraz
•    umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych.


Zawarcie tych umów należy poprzedzić wyborem instytucji finansowej zarządzającej programem, natomiast w procesie wyboru powinna uczestniczyć również strona pracownicza.

Ostateczne terminy na dokonanie wymaganych czynności:
1.    Porozumienie w sprawie wyboru instytucji finansowej
•    pozostałe podmioty - do 23 marca 2021 r.
•    podmioty sektora finansów publicznych - do 26 lutego 2021 r.

2.    Umowa o zarządzanie PPK
•    pozostałe podmioty - do 23 kwietnia 2021 r.
•    podmioty sektora finansów publicznych - do 26 marca 2021 r.

3.    Umowa o prowadzenie PPK
•    pozostałe podmioty - do 10 maja 2021 r.
•    podmioty sektora finansów publicznych - do 10 kwietnia 2021 r.

Wpłata podstawowa do PPK finansowana przez podmiot zatrudniający wynosi 1,5% wynagrodzenia. Podmiot ten może również zadeklarować w umowie o zarządzanie PPK dokonywanie wpłaty dodatkowej w wysokości do 2,5% wynagrodzenia. Wpłata podstawowa do PPK finansowana przez uczestnika PPK wynosi 2% wynagrodzenia. Przy czym może ona wynosić mniej niż 2% wynagrodzenia, ale nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia, jeżeli wynagrodzenie uczestnika PPK osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia. Uczestnik PPK może również zadeklarować wpłatę dodatkową w wysokości do 2% wynagrodzenia. Wpłaty do PPK odprowadza się od kwoty wynagrodzenia brutto wypłacanego pracownikowi za świadczoną pracę. Ustawa o PPK definiuje wynagrodzenie jako podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika PPK.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij