Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z branży najbardziej dotkniętych skutkami drugiej fali pandemii koronawirusa w wysokości 2.000 zł

18.12.2020 2020-12-18T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/1079/dofinansowanie-wynagrodzen-pracownikow-z-branzy-najbardziej-dotknietych-skutkami-drugiej-fali-pandemii-koronawirusa-w-wysokosci-2000-zl
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Regulacje zawarte w przepisach tzw. tarczy 6.0, która weszła w życie z dniem 16 grudnia 2020 r. mają wesprzeć przedsiębiorców z branż najbardziej dotkniętych skutkami drugiej fali pandemii koronawirusa.
Nowym rozwiązaniem zawartym w tarczy branżowej 6.0 jest świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy wypłacane ze środków FGŚP na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników w wysokości 2.000 zł. miesięcznie do wynagrodzenia jednego pracownika na maksymalny łączny okres 3 miesięcy kalendarzowych przypadających od miesiąca złożenia wniosku (uwzględniając wymiar czasu pracy).

Do tego dofinansowania są uprawnieni przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według PKD jako rodzaj przeważającej działalności kodami: 47.71.Z, 47.72.Z,47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z,59.20.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A,93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z
- których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Równocześnie wnioskodawca nie może:
•    zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczeniezdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.,
•    spełniać przesłanek do ogłoszenia upadłości, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 Prawaupadłościowego, ani nie może być prowadzone wobec niego postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne.

Wnioski o przyznanie takiego świadczenia na rzecz ochrony miejsc należy składać w formie elektronicznej do wojewódzkiego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij