Fotowoltaika a podatek akcyzowy

05.10.2020 2020-10-05T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1051/fotowoltaika-a-podatek-akcyzowy
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
W przypadku energii elektrycznej przedmiotem opodatkowania akcyzą jest m.in. zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, który wyprodukował tę energię (Dz. U. z 2020 r. poz. 722). Obowiązek podatkowy powstaje z dniem zużycia energii elektrycznej.
Podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest obowiązany, przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Ponadto, podmiot nieposiadający koncesji, zużywający energię elektryczną, jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego, składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru oraz obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwego urzędu skarbowego, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zużycie energii elektrycznej.

W związku z tym, gdy podmiot do produkcji energii elektrycznej będzie wykorzystywać wyroby energetyczne pochodzące z odnawialnych źródeł energii, to zużycie na potrzeby własne energii elektrycznej, wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w agregatach, których łączna moc nie przekracza 1 MW, korzysta ze zwolnienia od akcyzy. Jednak podatnik zużywający energię elektryczną zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji ilościowej tej energii. . Powyższe przepisy nie mają zastosowania do podmiotów produkujących energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, która nie jest dostarczana do instalacji połączonych i współpracujących ze sobą, służących do przesyłania tej energii, lecz jest zużywana przez ten podmiot, pod warunkiem, że od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została zapłacona akcyza w należnej wysokości. Dlatego podmiot produkując energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW do produkcji, której są wykorzystywane wyroby energetyczne pochodzące z odnawialnych źródeł energii i zużywający tę energię na własne potrzeby będzie korzystał ze zwolnienia od podatku akcyzowego, ale będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji ilościowej energii elektrycznej (jeśli wprowadza energię do sieci). Będzie także zobowiązany do zarejestrowania się w urzędzie skarbowym oraz składania deklaracji dla podatku akcyzowego, w których będzie wykazywał zwolnienie od podatku.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij