Fotowoltaika a podatek VAT w firmie

30.09.2020 2020-09-30T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1050/fotowoltaika-a-podatek-vat-w-firmie
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Coraz więcej polskich firm w celu obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej inwestuje w tzw. odnawialne źródła energii, czyli np. w wytwarzanie energii elektrycznej z promieniowania słonecznego (fotowoltaikę).
Opodatkowaniu podatkiem VAT co do zasady ogólnej podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów w podatku VAT z rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (z kolei przez towary rozumie się tu również wszelkie postacie energii). Dostawą towarów jest również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na warunkach wskazanych w ustawie o VAT. Natomiast za świadczenie usług uznaje się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Należy przy tym pamiętać, że podatnikami VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą (bez względu na cel lub rezultat działalności).

Wyprodukowanie i zużycie energii elektrycznej na własne potrzeby prosumenta, bez oddawania jej do sieci energetycznej, nie podlega opodatkowaniu VAT (nie występuje w tym przypadku żadna z czynności opodatkowanych). Natomiast sama sprzedaż energii elektrycznej spełnia definicję działalności gospodarczej, określoną w przepisach ustawy o VAT, w związku z czym podlega ona opodatkowaniu VAT.

Gdy ilość energii elektrycznej pobranej z sieci przez prosumenta jest większa niż ilość wytworzonej i zmagazynowanej przez niego energii, to prosument jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia od nadwyżki energii elektrycznej.

Ta nadwyżka - pomniejszona o VAT - stanowi podstawę opodatkowania w rozumieniu art. 29a ustawy o VAT, natomiast przedsiębiorstwo energetyczne powinno wystawić z tego tytułu fakturę ze stawką 23% VAT. W przypadku natomiast, gdy ilość energii elektrycznej pobranej z sieci przez prosumenta jest mniejsza niż ilość wytworzonej i zmagazynowanej przez niego energii, to obowiązek podatkowy w VAT nie powstanie w przedsiębiorstwie energetycznym - obowiązek naliczenia VAT, w odniesieniu do tej nadwyżki energii, ciąży na prosumencie. Należy przy tym mieć na uwadze, że za prosumenta energii odnawialnej uważa się odbiorcę końcowego wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem, że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. Poza tym prosument, u którego wartość sprzedaży w poprzednim roku nie przekraczała 200.000 zł netto może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT (na warunkach określonych w art. 113 ustawy o VAT).

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij