Zatwierdzenie sprawozdania finansowego do 30 września 2020 r.

31.08.2020 2020-08-31T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1038/zatwierdzenie-sprawozdania-finansowego-do-30-wrzesnia-2020-r
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Terminy związane ze sprawozdaniem finansowym 2019 przesunięto o trzy miesiące rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. poz. 570).
Nowe terminy sprawozdawczości finansowej oblicza się przy uwzględnieniu daty, na którą przypadał dzień bilansowy. Jednostka, której rok obrotowy zakończył się 31 grudnia 2019 r. może sporządzić sprawozdanie finansowe za ten rok do 30 czerwca 2020 r. oraz zatwierdzić do 30 września 2020 r.

Z kolei złożenie rocznego sprawozdania finansowego wraz z innymi wymaganymi dokumentami do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) powinno nastąpić w ciągu 15 dni od jego zatwierdzenia.

W przypadku sprawozdania za 2019 r. (zatwierdzonego 30 września 2020 r.) - wymagane dokumenty należy złożyć do KRS najpóźniej do dnia 15 października 2020 r., a jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostanie zatwierdzone w wymaganym terminie, to należy je złożyć w rejestrze sądowym w ciągu 15 dni po tym terminie (czyli do 15 październik 2020 r.) a także 15 dni po jego zatwierdzeniu.

Obowiązek złożenia sprawozdania w rejestrze przedsiębiorców KRS dotyczy jednostek gospodarczych wpisanych w tym rejestrze, natomiast w KRS należy złożyć następujące dokumenty:
•    roczne sprawozdanie finansowe,
•    sprawozdanie z badania (jeśli sprawozdanie finansowe podlegało badaniu),
•    odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty,
•    sprawozdanie z działalności (jeśli jednostka była zobowiązana je sporządzić).
Złożenie w/w dokumentów następuje przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Ministra Sprawiedliwości.

Z kolei podatnicy CIT obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego - z wyłączeniem podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS - przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi KAS sprawozdanie wraz ze sprawozdaniem z badania w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki - także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. W przypadku sprawozdania za 2019 r. zatwierdzone sprawozdanie (30 września 2020 r.) do Szefa KAS trzeba złożyć najpóźniej do 10 października 2020 r.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij