Nowe zasady postępowania w przypadku zapłaty na rachunek spoza białej listy

31.07.2020 2020-07-31T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1028/nowe-zasady-postepowania-w-przypadku-zaplaty-na-rachunek-spoza-bialej-listy
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Od 1 lipca 2020 r. zawiadomienie o zapłacie na rachunek spoza białej listy składa się do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, który dokonał zapłaty należności (do 30 czerwca 2020 r. do urzędu skarbowego właściwego dla dostawcy towaru/usługi).
W nowych przepisach uregulowano również kwestię składania kolejnego zawiadomienia w przypadku zapłaty należności spoza wykazu. Podatnicy nie muszą składać kolejnego zawiadomienia ZAW-NR o zapłacie na rachunek spoza białej listy, jeżeli takie zawiadomienie złożyli przy pierwszej zapłacie należności przelewem na ten rachunek.

Po zmianie przepisów podatnicy nie poniosą negatywnych konsekwencji w postaci odpowiedzialności solidarnej w przypadku, gdy płatność:
•    wynika z transakcji innej niż określona w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.),
•    została dokonana przelewem na rachunek banku lub rachunek SKOK:
            -    służący do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tę kasę wierzytelności pieniężnych lub
            -    wykorzystywany przez ten bank lub tę kasę do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy, lub
            -    prowadzony przez ten bank lub tę kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący rachunkiem rozliczeniowym
jeżeli odpowiednio bank, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa lub podmiot będący wystawcą faktury, wraz z informacją o numerze rachunku do zapłaty, przekazali podatnikowi informację, że rachunek wskazany do zapłaty jest ww. rachunkiem,
•    została dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności,
•    wynika z faktury dokumentującej czynności z tytułu WNT, importu towarów, importu usług lub dostawy towarów rozliczanej przez nabywcę.

Wyłączenie stosowania odpowiedzialności solidarnej dla podatników ma miejsce, jeżeli dokonali zapłaty należności m.in. na ww. rachunki, jeżeli bank, SKOK bądź podmiot będący wystawcą faktury, za którą zapłata będzie dokonywana na rachunek, wraz z informacją o tym numerze rachunku do zapłaty, poinformują podatnika, że rachunek wskazany do zapłaty jest rachunkiem cesyjnym lub rachunkiem wykorzystywanym do celów działalności faktoringowej lub gospodarki własnej. Regulacje w tym zakresie mają zastosowanie do zapłaty należności od 1 stycznia 2020 r. - warunek przekazania informacji stosuje się od dnia 1 lipca 2020 r.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij