Zaliczki na PIT przez płatników a "negatywne konsekwencje ekonomiczne"

30.07.2020 2020-07-30T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1027/zaliczki-na-pit-przez-platnikow-a-negatywne-konsekwencje-ekonomiczne
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Zaliczki na podatek dochodowy PIT, pobrane przez płatników w marcu i kwietniu 2020 r. (od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników, świadczeń z działalności wykonywanej osobiście oraz z praw autorskich i praw pokrewnych) podlegały wpłacie w terminie do dnia 1 czerwca 2020 r. - jeżeli płatnicy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.
Mocą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego (Dz. U. poz. 972), termin ten został przedłużony.
I tak w odniesieniu do zaliczek/zryczałtowanego podatku pobranych:
•    w marcu 2020 r. – termin został przedłużony do 20 sierpnia 2020 r.
•    w kwietniu 2020 r. – termin został przedłużony do 20 października 2020 r.
•    w maju 2020 r. – termin został przedłużony do 20 grudnia 2020 r.

Płatnicy mają wątpliwości - co należy rozumieć pod pojęciem "negatywne konsekwencje ekonomiczne". W wyjaśnieniach KIS, czytamy między innymi: "(...) W przepisach podatkowych brak jest wprost wskazania, co należy rozumieć pod pojęciem "negatywnych konsekwencji ekonomicznych". Zawarcie takiego wskazania jest niemożliwe z uwagi na różnorodność możliwych do wystąpienia stanów faktycznych, skrajną odmienność branż, w jakich podatnicy działają, wielorakość czynników ekonomicznych, które mogą mieć zastosowanie.
Za przesłanki, które mogą być brane pod uwagę przy ocenie kwalifikacji, można uznać przykładowo:
•    spadek przychodów w porównaniu z poprzednim miesiącem bądź podobnym reprezentatywnym okresem,
•    brak spadku przychodów przy rezygnacji kontrahentów z kontraktów, które miały być wykonane w późniejszym okresie i miały spowodować ich wzrost,
•    zaniechanie inwestycji rozwojowych i strategicznych,
•    utrata dofinansowań, subwencji itp. w związku z np. brakiem spełnienia wymaganych przesłanek, których nie można było dotrzymać w związku z COVID-19,
•    utrata płynności finansowej, przy zachowaniu działalności na dotychczasowym poziomie, w związku z brakiem płatności od kontrahentów,
•    straty w związku z brakiem możliwości sprzedaży towarów i wyrobów, które były wyprodukowane przed epidemią COVID-19, a obecnie brak jest na nie zapotrzebowania lub jest ono zdecydowanie zmniejszone. (...)"

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij