Termin zgłoszenia do CRBR – przedłużony do 17 lipca 2020 r.

16.07.2020 2020-07-16T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1023/termin-zgloszenia-do-crbr-przedluzony-do-17-lipca-2020-r
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Ministerstwo Finansów w komunikacie z dnia 16 lipca 2020 r. zamieszczonym na stronie swojej internetowej www.gov.pl/web/finanse poinformowało, że 16 lipca 2020 r. usunięto problemy techniczne w funkcjonowaniu systemu teleinformatycznego, który obsługuje Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, czyli tzw. CRBR.
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Jednym z głównych zadań CRBR jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Rejestr gromadzi dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych spółek:
•    jawnych,
•    komandytowych,
•    komandytowo-akcyjnych,
•    z ograniczoną odpowiedzialnością;
•    prostych spółek akcyjnych (od 1 marca 2021 r.)
•    akcyjnych,
z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623).

Beneficjent rzeczywisty to przykładowo osoba fizyczna lub osoby fizyczne:
•    sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę, lub
•    w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.

W związku z występującymi problemami technicznymi systemu, do biegu terminów, o których mowa w art. 60 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz w konsekwencji do terminu wynikającego z art. 195 tej ustawy, nie wlicza się czasu wystąpienia zakłóceń w systemie, tj. dni od 13 do 16 lipca 2020 r. Od 17 lipca 2020 r. termin do przesłania zgłoszenia do CRBR biegnie dalej. Oznacza to również, że że termin do przesłania zgłoszenia do CRBR przez spółki zarejestrowane w KRS przed 13 października 2019 r. upłynie 17 lipca 2020 r.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij