Najistotniejsze zmiany w podatku dochodowym PIT od 1 lipca 2020 r.

29.06.2020 2020-06-29T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1016/najistotniejsze-zmiany-w-podatku-dochodowym-pit-od-1-lipca-2020-r
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Ustawa z dnia 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, co do zasady wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.
Mechanizm podzielonej płatności
Wprowadzane przepisy przewidują, że podatnik uniknie sankcji w zakresie konieczności zwiększenia przychodów lub wykluczenia kosztów z kosztów podatkowych (art. 14 ust. 2i oraz art. 22p ust. 4 updof i art. 12 ust. 4j oraz art. 15d ust. 4 updop), jeśli zapłata należności przez podatnika zostanie dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności - art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług. Zmiany przepisów w tym zakresie wchodzą w życie zasadniczo od 1 lipca 2020 r., jednak z przepisów przejściowych również wynika, że zapłata dokonana z zastosowaniem MPP pozwoli podatnikom uniknąć negatywnych konsekwencji, w przypadku zapłaty na rachunek spoza białej listy, także w przypadku wpłat dokonanych w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

Wydłużenie terminu do złożenia zawiadomienia do urzędu skarbowego
Podatnik, chcąc uniknąć konsekwencji podatkowych w związku z przekazaniem należności na rachunek płatniczy spoza białej listy, powinien zawiadomić o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w ciągu 3 dni od dnia zlecenia przelewu. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19, termin ten został wydłużony do 14 dni. W wyniku nowelizacji przepisów podatkowych, nowy termin wynosi siedem dni od dnia zlecenia przelewu. Po za tym podatnik taką informację będzie składać do swojego urzędu skarbowego i jedynie przy pierwszej zapłacie należności. Ponowne wpłaty na rzecz tego samego kontrahenta na jego rachunek płatniczy niewidniejący na białej liście, nie będą objęte obowiązkiem składania kolejnego zawiadomienia ZAW-NR. Dotychczas złożone zawiadomienia będą skuteczne także po wejściu nowych przepisów od 1 lipca 2020 r.

Akceptacja korekty zeznania w usłudze Twój e-PIT
W wyniku dodania ust. 2a w art. 45cd updof i ust. 2a w art. 21c ustawy o ryczałcie wprowadzono możliwość korygowania zeznania podatkowego złożonego za pośrednictwem portalu podatkowego w ramach tzw. usługi Twój e-PIT. Akceptacja zmian wprowadzonych do złożonego zeznania będzie oznaczała złożenie korekty zeznania w dniu dokonania tej akceptacji. Akceptacji korekty zeznania podatnik będzie dokonywał za pośrednictwem portalu podatkowego a taki sposób korekty będzie możliwy w stosunku do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2018 r. (skala, podatek liniowy). Natomiast przychody opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym będzie można skorygować w ten sposób, jeżeli są uzyskane po 1.01.2019 r.

Stosowanie PKWiU 2015
Obecnie do celów opodatkowania PIT, CIT oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych stosuje się PKWiU wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Od 1 stycznia 2021 r. na potrzeby podatku dochodowego będzie się stosować aktualnie obowiązującą PKWiU 2015, co ma konsekwencje w zmianach dostosowawczych w:
•    słowniczku pojęć (art. 5a pkt 24 updof),
•    art. 22a ust. 2 pkt 4 updof i art. 16a ust. 2 pkt 4 updop (tabor transportu morskiego),
•    ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym

Ustalenie przychodu także w przypadku zapłaty należności w gotówce
Zgodnie z art. 14 ust. 2h updof oraz art. 12 ust. 4i updop, podatnik, który na podstawie umowy zawartej z dostawcą towarów lub usługodawcą zarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny albo z nabywcą towarów lub usługobiorcą był obowiązany do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług i przekazania jej dostawcy towarów lub usługodawcy, dokona zapłaty tej należności przelewem na rachunek spoza białej listy, co do zasady ma obowiązek ustalać przychód w dniu zlecenia przelewu. Nowe przepisy przewidują, że taki obowiązek wystąpi również w przypadku, gdy płatność nastąpi bez pośrednictwa rachunku płatniczego. Wówczas przychód powstanie w dniu zapłaty tej należności bez pośrednictwa rachunku płatniczego. Obowiązek ustalenia przychodu dotyczy transakcji określonych w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, natomiast znowelizowane przepisy będą mieć zastosowanie do zapłaty należności w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2020 r.

Obowiązki organów rentowych
Organ rentowy nie będzie rozliczał podatnika PIT, u którego suma zaliczek pobranych w roku podatkowym przewyższy kwotę podatku obliczonego. W takiej sytuacji zamiast formularza PIT-40A podatnik otrzyma tylko informację PIT-11A. Ponadto po nowelizacji skuteczność złożenia przez podatnika wniosku do ZUS o niepomniejszanie przez organ rentowy zaliczki na podatek o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek rozciągnie się na lata następne, aż do jego wycofania przez podatnika. Przepisy te mają zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2020 r.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij