Baza aktów prawnych

Rachunkowość
Ustawa o rachunkowości - tekst jednolity Pobierz
KSR nr 1 Rachunek przepływów pieniężnych Pobierz
KSR nr 2 Podatek dochodowy Pobierz
KSR nr 3 Niezakończone usługi budowlane Pobierz
KSR nr 4 Utrata wartości aktywów Pobierz
KSR nr 5 Leasing, najem i dzierżawa Pobierz
KSR nr 6 Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe Pobierz
KSR nr 7 Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym Pobierz
KSR nr 8 Działalność deweloperska Pobierz
KSR nr 9 Sprawozdanie z działalności Pobierz
KSR nr 10 Umowy o partnerstwie publicznoprywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi Pobierz
KSR nr 11 Środki trwałe Pobierz
KSR Nr 12 Działalność rolnicza Pobierz
Stanowisko KSR w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półfabrykatów Pobierz
Stanowisko KSR w sprawie ujecia transakcji zamiany składnika aktywów niepieniężnych na inny składnik aktywów niepieniężnych Pobierz
Stanowisko KSR w sprawie zasady rzetelnego i jasnego obrazu w realizacji przepisów art. 4 ust. 1 oraz ust. 1a i 1b ustawy orachunkowości Pobierz
Stanowisko KSR w sprawie księgowego ujęcia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych Pobierz
Stanowisko KSR w sprawie ustalania kosztu wytworzenia dla celów bilansowej wyceny zapasów Pobierz
Stanowisko KSR w sprawie wykazywania przez spółdzielnie mieszkaniowe w sprawozdaniu finansowym funduszów własnych oraz ustalania wyniku finansowego Pobierz
Rozorządzenie w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych Pobierz
Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych Pobierz
Rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Pobierz
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Pobierz
Podatki dochodowe
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Pobierz
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych Pobierz
Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym Pobierz
Rozporządzenie MF w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Pobierz
Podatek VAT
Ustawa o podatku od towarów i usług Pobierz
Dyrektywa w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej Pobierz
Środki wykonawcze do dyrektywy w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (wersja przekształcona) Pobierz
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur Pobierz
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług Pobierz
Ustawa o podatku akcyzowym Pobierz
Rozporządzenie MF w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług Pobierz
Kadry i Płace
Kodeks pracy Pobierz
Rozporządzenie w sprawie prowadzenia akt osobowych pracownika Pobierz
Ustawa o państwowej inspekcji pracy Pobierz
Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Pobierz
Ubezpieczenia ZUS
Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy Pobierz
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Pobierz
Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych Pobierz
Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej Pobierz
Działalność gospodarcza
Kodeks cywilny Pobierz
Prawo przedsiębiorców Pobierz
Ustawa ordynacja podatkowa Pobierz
Ustawa kodeks spółek handlowych Pobierz
Ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Pobierz
Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji Pobierz
Książka przychodów i rozchodów
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Pobierz
Rozporzadzenie MF zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Pobierz
Kasa Fiskalna
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących Pobierz
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących Pobierz
Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące Pobierz
Ochrona danych osobowych
Ustawa o ochronie danych osobowych Pobierz
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016_679 z dnia 27 kwietnia Pobierz
Inne ważne Ustawy
Kodeks postępowania administracyjnego Pobierz
Kodeks postępowania cywilnego Pobierz
Ustawa prawo o ruchu drogowym Pobierz

Źródło: isap.sejm.gov.pl
Zezwala się na wykorzystywanie (w tym kopiowanie) materiałów znajdujących się w bazie ISAP w sieci Internet, z zaznaczeniem źródła ich pochodzenia.

Kontakt z nami

zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać